Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Económicas

Subdirector Xeral José M. Palancar Valero

Direccións

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Teléfono: 91 583 74 87

Funcións

No que se refire a as políticas e programas de gasto situados dentro do ámbito funcional das súas atribucións, exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

 • A instrumentación e seguimento dos obxectivos de política orzamentaria e a elaboración dos criterios para a súa consecución.
 • A elaboración da normativa e das instrucións que han de orientar a formulación anual dos Orzamentos Xerais do Estado e a coordinación do proceso de elaboración dos mesmos. En particular:
  • A formulación da proposta dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e o límite de gasto non financeiro do Estado.
  • A elaboración dos estudos que informan as decisións da Comisión de Políticas de Gasto.
  • A determinación dos límites cuantitativos e directrices que han de respectar as propostas de gasto dos centros xestores, de acordo coas decisións da Comisión de Políticas de Gasto e o límite de gasto non financeiro aprobado.
  • A preparación dos estados de gastos e ingresos do anteproxecto de Orzamentos Xerais do Estado a partir das previsións dos ingresos e das dotacións propostas polos centros xestores.
  • A coordinación e elaboración da documentación que ha de acompañar ao proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado.
  • A análise da distribución territorial dos proxectos de investimento que se deban incluír ou financiar nos Orzamentos Xerais do Estado, para facilitar a análise de coherencia do conxunto do investimento público.
 • Prestar o apoio preciso durante o proceso de debate parlamentario do proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado e instrumentar as emendas aos estados de gastos e ingresos aprobadas polas Cortes Xerais.
 • O informe das disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, dos actos administrativos, dos contratos e dos convenios, así como de calquera outra actuación que afecte os gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros, de acordo co cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, cando así o estableza a lexislación aplicable ou sexa solicitado polos órganos dos que dependa.
 • A análise e seguimento dos obxectivos fixados aos centros xestores no orzamento, así como o da aplicación das dotacións que lles foron atribuídas, en orde a unha eficaz asignación orzamentaria.
 • A análise da evolución e execución dos ingresos e gastos reflectidos nos Orzamentos Xerais do Estado.