Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Guía de navegación

Como navegar polo Portal de Internet da Administración Orzamentaria? www.pap.hacienda.gob.es

Na cabeceira identifícase á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos do Ministerio de Facenda que configura o ámbito da Administración orzamentaria.

Sitúanse así mesmo nesta zona os accesos ás versións do portal nas distintas linguas oficiais do Estado e, ademais, en inglés.

Tamén se atopan o acceso á páxina de inicio da navegación, o mapa do portal e o acceso a direccións de correo de contacto para atender as consultas dos usuarios sobre os contidos publicados, así como opcións de procura.

Na parte superior pódese acceder a noticias de actualidade do Ministerio de Facenda, especialmente a aquelas relacionadas co ámbito funcional deste Portal.

O corpo central, zona superior, estrutúrase en tres canles:

 • Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos
 • Intervención Xeral da Administración do Estado
 • Oficina virtual

A zona inferior do corpo central dedícase a destacar as novidades que os centros directivos, xestores dos contidos do portal da Administración orzamentaria han querido significar.

Ademais, na parte inferior figuran accesos a campañas institucionais da Administración Xeral do Estado.

No pé de páxina inclúese a ligazón a esta guía e indícanse diversos estándares que cumpre este portal.

Logo Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos

Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos

A Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos dirixe e coordina, baixo a dependencia do Ministro de Facenda:

 • A formulación de criterios e obxectivos de política orzamentaria, a programación plurianual dos programas de gastos e ingresos do sector público estatal, e a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado, o seu seguimento e avaliación da súa execución, a través da Dirección Xeral de Orzamentos.
 • A planificación, programación e presupuestación dos custos de persoal do sector público estatal.
 • O deseño, planificación e xestión dos fondos comunitarios e a execución estatal da política de incentivos rexionais, así como o seguimento e xestión da participación española no orzamento comunitario da Unión Europea, a través da Dirección Xeral de Fondos Europeos.

No exercicio destas funcións, o seu titular coordina a Comisión de Políticas de Gasto e a Comisión de Ingresos, presidíndoas en ausencia do Ministro de Facenda, e preside as Comisións de Análises de Programas, ostentando ademais a vicepresidencia da Comisión de Coordinación Financeira de Actuacións Inmobiliarias e Patrimoniais. Preside tamén o Comité de Investimentos Públicos e o Consello Reitor de Incentivos Rexionais, sendo ademais titular da Delegación Especial do Ministerio de Facenda en RENFE-Operadora, dependendo as unidades administrativas integrantes da #este Delegación orgánica e funcionalmente do mesmo.

A través destas páxinas poderase obter información actualizada de todas as súas actuacións e ademais, comunicarse coas diferentes unidades a través das seguintes direccións de contacto indicadas.

Organización e Aspectos Xerais.

Neste apartado preséntase a estrutura organizativa e funcións da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e dos seus órganos directivos:

 • Dirección Xeral de Orzamentos.
 • Dirección Xeral de Custos de Persoal.
 • Dirección Xeral de Fondos Europeos.

Presupostos Xerais do Estado

Este apartado contén, para o exercicio en curso, a información relativa aos Orzamentos Xerais do Estado, tanto os aprobados como os proxectos dos mesmos. O contido dos Orzamentos está explicado e resumido en varios libros: o libro amarelo, de presentación do proxecto dos Orzamentos ás Cortes Xerais;  e o libro azul, de introdución e estruturas orzamentarias.

Facilita o acceso a información referente a:

 • Orzamentos de exercicios anteriores
 • Orzamentos da Unión Europea, das Comunidades Autónomas e das Entidades locais
 • Normativa orzamentaria
 • Informe económico e financeiro
 • Estatísticas orzamentarias
 • Outra documentación orzamentaria. A través desta páxina pódese acceder á seguinte información:
  • Documentos de traballo
  • Bases de datos macroeconómicos
  • Programas econométricos
  • Outra documentación

Fondos da Unión Europea

A Dirección Xeral de Fondos Europeos é o órgano da Administración Central responsable do estudo, avaliación e coordinación da xestión da aplicación en España dos Fondos Estruturais Comunitarios, en especial do FEDER, e do Fondo de Cohesión, sen prexuízo das competencias que nesta materia correspóndelles a outras entidades da Administración. Así mesmo encárgase da xestión dos Incentivos Rexionais e das relacións financeiras e orzamentarias coa Unión Europea.

O sitio web contén información e servizos relativos á política rexional e os seus instrumentos, tanto en relación cos fondos comunitarios nos distintos períodos como respecto dos incentivos rexionais.

Custos de Persoal

A Dirección Xeral de Custos de Persoal ten ao seu cargo, entre outras funcións, o exercicio das competencias legalmente atribuídas ao Ministerio de Facenda e en materia de custos derivados de medidas relativas ás retribucións do persoal activo e da dotación de postos de traballo dos órganos da Administración. O sitio web contén información sobre normativa; estatísticas en relación coas #este funcións e memoria de actividades.

Sede electrónica da Dirección Xeral de Fondos Europeos

A sede electrónica da Dirección Xeral de Fondos Europeos permite aos cidadáns, o acceso aos servizos electrónicos do ámbito dos Incentivos Rexionais e dos Fondos Comunitarios.

 Logo Intervención Xeral da Administración do Estado

Intervención Xeral da Administración do Estado

A Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) é o órgano de control interno do sector público estatal e o centro directivo e xestor da contabilidade pública.

Como órgano de control, o IGAE é a encargada de verificar, mediante o control previo de legalidade, o control financeiro permanente, a auditoría pública e o control financeiro de subvencións, que a actividade económico-financeira do sector público estatal se adecua aos principios de legalidade, economía, eficiencia e eficacia.

Como centro xestor e directivo da contabilidade pública compételle proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independente sobre a xestión pública. E neste sentido ten a responsabilidade de elaborar as contas económicas do sector público segundo a metodoloxía do Sistema Europeo de Contas Nacionais, cuxo máis concreto e específico resultado é a determinación da cifra, fundamental na vida económica da nación, de déficit público, tanto do total das Administracións Públicas como de cada un dos seus subsectores.

A través destas páxinas pode acceder ás diversas publicacións, estatísticas e informes realizados polo IGAE, reflexo das funcións arriba enumeradas e á normativa actualizada no ámbito de control económico- financeiro e da contabilidade pública, directamente ou a través das súas bases de datos propias.

Quen somos

Ofrécese información relativa a:

 • Organigrama
 • Memoria
 • Normativa
 • Publicacións
 • Emprego público
 • Procedementos Administrativos

Contabilidade

Onde pode atoparse entre outra a información sobre a función do IGAE como centro directivo e xestor da contabilidade pública. Desta forma, esta canle estrutúrase en diversos subcanales, iniciándose co vixente Plan Xeral de Contabilidade Pública, norma basee neste ámbito. Así mesmo, ofrécese información tanto normativa, como informes e outras estatísticas diferenciando entre a contabilidade pública estatal, a contabilidade pública local e a contabilidade nacional. As consultas que sobre esta materia son resoltas polo IGAE están accesibles na base de datos Lei. A información dispoñible atópase estruturada nos seguintes apartados

 • Contabilidade Pública
  • Plan Xeral de Contabilidade e normativa relacionada.
  • Contabilidade Pública Estatal
   • Execución orzamentaria
   • Rexistro de contas anuais do sector público
  • Contabilidade Pública Local
 • Contabilidade Nacional
  • Calendario de publicacións
  • Información xeral: normativa, manuais, guías e notas
  • Publicacións
 • Rexistro Contable de facturas
 • Outra información económica financeira

Control

Recóllense baixo este apartado a información sobre a función de control interno que ten encomendada o IGAE sobre a xestión económica e financeira do sector público estatal.

Así, este control interno realizarase mediante o exercicio da función interventora e o control financeiro permanente e a auditoría pública, o control financeiro de subvencións nacionais e axudas públicas e o control de fondos europeos, modalidades desenvolvidas neste apartado.

 • Función Interventora
 • Control financeiro permanente e auditoría pública.
 • Control financeiro de subvencións e axudas públicas
 • Control de fondos europeos
 • Supervisión continua

Coordinación antifraude

O Servizo Nacional de Coordinación Antifraude é o órgano encargado de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra a fraude en colaboración coa Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF).

A través de #este apartado pódese acceder á seguinte información:

 • Normativa e outra documentación
 • Comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades que afecten a fondos europeos

Basee de datos

Proporciona acceso á seguinte información:

 • Lexislación e informes (Lei)
 • Inventario de Entes do Sector Público Estatal (INVESPE)
 • Inventario de Entesl do Sectro Pública Estata, Autonómico e Local (INVENTE)
 • Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións e Axudas Públicas (SNPS)
 • Central de Información de Contabilidade Nacional (CIGAE)

Sede electrónica da Intervención Xeral da Administración do Estado

A través da sede electrónica da Intervención Xeral da Administración do Estado, ofrécese aos cidadáns o acceso aos servizos electrónicos relativos ao procedemento de control financeiro de subvencións.

Enlaces

Nas dúas canles anteriores (SGPG e IGAE) ofrécese un repertorio específico de Ligazóns a contidos similares ou relacionados.

Logo Oficina Virtual

Oficina virtual

A través da Oficina virtual facilítase o acceso á oficina electrónica de clases pasivas, así como a servizos de descarga de versións actualizadas de programas ou aplicacións informáticas de interese para a xestión económico financeira dos órganos xestores públicos e para envío de información económico financeira, a través de Internet, por parte dos órganos xestores da Administración Xeral do Estado; organismos autónomos; empresas públicas e entidades locais. Así mesmo proporciona, información sobre o catálogo de sistemas de información accesibles desde organismos públicos, servizo de solicitude de acceso a calquera dos servizos ou sistemas do #este catálogo e acceso ao escritorio personalizado de aplicacións ou bases de datos con acceso restrinxido, previa autorización.

A través das seguintes ligazóns poden consultarse, tanto aqueles Sistemas de información que son accesibles por usuarios externos ao ámbito da Administración orzamentaria, como os prestadores de servizos de certificación aceptados para aqueles sistemas que requiren do uso de certificado electrónico ou firma electrónica como medio de identificación ou/e autenticación:

Procedementos Administrativos do Ministerio de Facenda

A práctica totalidade da actividade da Administración Pública desenvólvese ao redor da xestión e tramitación dos procedementos administrativos e servizos, caracterizados polo seu alto grao de formalización consecuencia da suxeición da actividade administrativa ás normas.

Os procedementos administrativos e servizos son procesos a través dos cales un órgano administrativo competente decide sobre as prestacións, servizos e pretensións expostas polos cidadáns.

Coa finalidade de dar a coñecer os principais procedementos administrativos e servizos cuxa competencia ten atribuída o extinto Ministerio de Facenda, a través deste apartado (por ligazón ao portal do Ministerio) pode obter información sobre todos eles, e tramitar electronicamente aqueles dispoñibles para o efecto.

Catálogo de Sistemas de Información

A relación de aplicacións que aparece neste apartado por cada tipo de unidade administrativa, Organismo público ou Administración pública, refírese ao catálogo de sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, aos que se podería acceder, previa autorización polo Responsable da base de datos, clasificados en función dos destinatarios dos mesmos.

Pódese atopar información específica de cada dun dos servizos pulsando sobre o nome do mesmo, no caso de que estivese activa esta función, ou pola contra pódese solicitar información adicional remitindo un correo electrónico á dirección que aparece na páxina principal desta web.

Catálogo de Servizos Web

Ofrécese nesta páxina o catálogo de servizos web ofrecidos pola Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos para facilitar a interoperabilidade cos sistemas doutras entidades e administracións públicas.

Solicitude de acceso aos Sistemas de Información

No ámbito de Ia Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos o acceso aos sistemas de información e a outros contidos ou servizos electrónicos que se fornecen vía Internet están regulados pola Resolución de 21 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se regula a política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado.

Con carácter xeral o acceso a estes servizos require que o usuario estea previamente rexistrado, é dicir autorizado para acceder a cada un deles. Ademais, nun número crecente destes servizos esíxese que este acceso se realice mediante certificado electrónico expedido por un provedor autorizado de servizos de certificación.

Acceso aos Sistemas de Información

A través deste apartado accédese ao Escritorio Personalizado de Sistemas de Información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos. Nel atopará unha icona para cada Sistema de Información ao que o usuario dispoña de permisos de acceso por ser autorizado previamente.

Descarga de Programas IGAE

Preséntase neste apartado a información e procedementos de descarga relativos aos programas que a Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) pon a disposición doutras organizacións públicas, ben sexa para facilitar o envío de información de carácter económico orzamentario ao propia IGAE ou ben por tratarse de programas de utilidade para a xestión económica do Sector público.

Formatos de intercambio

Proporciónanse aqueles formatos normalizados para o intercambio de información con sistemas de información da Administración orzamentaria, postos a disposición de usuarios externos ao #este ámbito, incluíndo unha breve descrición da finalidade do formato normalizado, os seus destinatarios e a normativa ou documentación na que se especifica o formato.

Utilidades Orzamentarias

Neste apartado ofrécense fundamentalmente:

 • Estándares de intercambio de información relativos á elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado.
 • Persoais orzamentarios para a elaboración polos centros xestores das propostas para os Escenarios orzamentarios e os Orzamentos Xerais do Estado.
 • Formatos abertos, na que se publica a definición da estrutura de datos dos ficheiros XML que forman parte dos Orzamentos Xerais do Estado e a súa documentación correspondente.

Contabilidade pública local

A Intervención Xeral da Administración do Estado pon á súa disposición esta sección, "Contabilidade Pública Local", desde onde poderá acceder á información relacionada coa contabilidade das entidades locais: normativa contable, formato normalizado de contas, aplicación BÁSICAL, guías para a apertura da contabilidade, foro de contabilidade pública local, ...

Información complementaria

Exponse nesta opción diversa información de carácter complementario á ofrecida no resto de páxinas e apartados, actualmente:

 • Especificacións TELCON
 • Normativa Básica
 • Jubil@

Contorna colaborativa SOROLLA2

A través da contorna colaborativa SOROLLA2 ofrécese información de carácter xeral sobre o sistema de información SOROLLA2. Entre os seus distintos subapartados poderá atopar información sobre Que é SOROLLA2?; as Funcionalidades principais do sistema; Como se solicita e a Relación de instalacións que ata a data adheríronse.Tamén poderá coñecer a "folla de ruta de SOROLLA2" do ano en curso.

Así mesmo ofrécese formación en liña, enfocada a tres áreas formativas:

 • Conceptos xerais
 • Xestión de caixa pagadora
 • Tramitación de expedientes de gasto

Foros

Estes foros pretenden ser un lugar onde os usuarios acudan a debater sobre os temas a que fan referencia e a pór en común as súas experiencias respecto diso.

Normas de uso: Existen dous tipos de foros: foros públicos e foros privados. Os foros públicos son foros abertos a todos os interesados no seu contido, cuxo acceso ten carácter gratuíto, e non require rexistro previo do usuario. Os foros privados requirirán rexistro de usuario e contrasinal para todo tipo de acceso, seguindo as instrucións que se indiquen en cada caso.

Verificación de documentos electrónicos da Administración orzamentaria

A través da Verificación de documentos electrónicos da Administración orzamentaria pódese acceder á visualización de documentos electrónicos almacenados na base de datos de documentos electrónicos da Administración orzamentaria, é dicir do ámbito da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

Actuacións administrativas automatizadas

A través desta páxina accédese ás resolucións publicadas que regulan as actuacións administrativas automatizadas no ámbito da Administración orzamentaria.

Aspectos xerais

As cabeceiras de páxinas do portal, mostran o logo institucional do Goberno, Ministerio, e o logo da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a opción para acceder a versións noutras linguas, a buscador web e algúns menús auxiliares.

Inicio | Mapa | Contactos

Desde o escudo institucional do Ministerio de Facenda accédese ao Portal do Ministerio e desde o logo da SEPG pódese volver en todo momento á páxina de inicio do portal da Administración orzamentaria.

Na parte inferior ofrécense as Novidades dos contidos de cada canle principal

Situada no pé da páxina, a zona de menú complementario ofrece información referente á Guía de Navegación, Guía Técnica, Aviso legal, Accesibilidade e grao de cumprimento de certos estándares de Internet.

Icono de conformidad con el Nivel Doble-AXHTML 1.0 Transitional VálidoCSS Válido

Como saber onde estamos?

A través do encabezamiento que se atopa na parte superior do marco central das páxinas de navegación aparece a canle, subcanal e tema do contido informativo no que nos atopamos.

Inicio > Información Complementaria > Normativa Básica

Tamén nos podemos orientar en todo momento a través do botón Mapa, situado na zona de cabeceira de cada páxina.

Como cambiar de idioma?

O Portal da Administración Orzamentaria ten gran parte dos seus contidos en versión multilenguaje. Pódese navegar usando as linguas oficiais de España (castelán, catalán/valenciano, eúscaro e galego) e inglés. O menú que permite a opción de idiomas atópase na cabeceira, marxe superior dereito, da páxina de inicio do portal e das canles principais.

Benvido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome |

Para visualizar a versión do portal nunha lingua distinta ao castelán (idioma por defecto) haberá que seleccionar a palabra "benvido" na lingua correspondente á versión desexada.

Impresión de contidos

Para imprimir o contido de calquera páxina pulsarase sobre a icona ou ligazón

Icona impresora Versión imprimible

Web accesible para persoas con discapacidade e outros dispositivos de navegación

O Portal da Administración Orzamentaria é accesible segundo os estándares WAI (AA) WAG 2.0.