Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Análisis y Programación Económica

Subdirector Xeral Juan Varela Donoso

Direccións

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Teléfono: 91 583 54 38

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

  • O informe das disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, dos actos administrativos, dos contratos e dos convenios, así como de calquera outra actuación que afecte os gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros, de acordo co cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, cando así o estableza a lexislación aplicable ou sexa solicitado polos órganos dos que dependa.
  • A análise da incidencia económica e orzamentaria da actuación do sector público estatal. Especialmente:
    • A realización de estimacións a medio prazo dos ingresos do Estado e demais axentes do sector público estatal, sen prexuízo da competencia doutros órganos.
    • A análise do impacto económico dos programas e políticas de gasto público, a análise de sensibilidade de situacións alternativas e a súa coherencia coas proxeccións económicas a medio prazo e a consideración dos seus aspectos sectoriais, territoriais e do seu financiamento​.
  • A análise e previsión da incidencia da conxuntura económica nos ingresos e gastos públicos.
  • A análise da distribución rexional dos fluxos de gastos e ingresos públicos dos Orzamentos Xerais do Estado.