Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Presupuestos

​​Organigrama, Direción general de presupuestosSecretaría de Estado de Presupuestos y GastosSubdirección General de PresupuestosSubdirección General de Política PresupuestariaSubdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades GeneralesSubdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades EconómicasSubdirección General de Programas Presupuestarios de Sistemas de Seguridad y Protección SocialSubdirección General de Programas Presupuestarios de Educación, Cultura y otras PolíticasSubdirección General de Programación Financiera del Sector Público EmpresarialSubdirección General de Análisis y Programación EconómicaSubdirección General de Organización, Planificación y Gestión de RecursosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Presupuestos

Director Xeral Jaime Igrexas Quintana

    Curriculum Vitae (Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Teléfono: 91 583 74 00

Funcións

A Dirección Xeral de Orzamentos terá ao seu cargo a instrumentación dos obxectivos e criterios de política orzamentaria, a programación plurianual de gastos e ingresos do sector público estatal, a elaboración anual dos Orzamentos Xerais do Estado e o seguimento da súa execución, de acordo coas directrices de política económica establecidas polo Goberno. No desenvolvemento destes labores, correspóndenlle as funcións seguintes:

 • a) A instrumentación e seguimento dos obxectivos de política orzamentaria e a elaboración dos criterios para a súa consecución.
 •     b) A definición das directrices que deban seguirse en cumprimento das obrigacións derivadas da normativa europea en materia de Gobernación fiscal.
 •  c) A elaboración da normativa e das instrucións que han de orientar a formulación anual dos Orzamentos Xerais do Estado e a coordinación do proceso de elaboración dos mesmos. En particular:
  • • A formulación da proposta dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e o límite de gasto non financeiro do Estado.
  • • A elaboración dos estudos que informan as decisións da Comisión de Políticas de Gasto.
  • • A determinación dos límites cuantitativos e directrices que han de respectar as propostas de gasto dos centros xestores, de acordo coas decisións da Comisión de Políticas de Gasto e o límite de gasto non financeiro aprobado.
  • • A preparación dos estados de gastos e ingresos do anteproxecto de Orzamentos Xerais do Estado a partir das previsións dos ingresos e das dotacións propostas polos centros xestores.
  • • A coordinación e elaboración da documentación que ha de acompañar ao proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado.
  • • A análise da distribución territorial dos proxectos de investimento que se deban incluír ou financiar nos Orzamentos Xerais do Estado, para facilitar a análise de coherencia do conxunto do investimento público.
 • d) Prestar o apoio preciso durante o proceso de debate parlamentario do proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado e instrumentar as emendas aos estados de gastos e ingresos aprobadas polas Cortes Xerais.
 • e) O informe das disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, dos actos administrativos, dos contratos e dos convenios de colaboración, así como de calquera outra actuación que afecte os gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros, de acordo co cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, cando así o estableza a lexislación aplicable ou sexa solicitado polos órganos dos que dependa.
 •  f) A elaboración dos estudos e propostas específicas para o control da estabilidade orzamentaria dentro das directrices fixadas polo Goberno.
 •  g) A análise da incidencia económica e orzamentaria da actuación do sector público estatal. Especialmente:
  • • A realización de estimacións a medio prazo dos ingresos do Estado e demais axentes do sector público estatal, sen prexuízo da competencia doutros órganos.
  • • A análise do impacto económico dos programas e políticas de gasto público, a análise de sensibilidade de situacións alternativas e a súa coherencia coas proxeccións económicas a medio prazo e a consideración dos seus aspectos sectoriais, territoriais e do seu financiamento.
 •  h) A análise e previsión da incidencia da conxuntura económica nos ingresos e gastos públicos.
 •  i) A análise da distribución rexional dos fluxos de gastos e ingresos públicos dos Orzamentos Xerais do Estado.
 •  j) A análise dos obxectivos e actuacións dos subsectores empresarial e fundacional do sector público estatal e da súa coherencia coas políticas de gasto.
 •  k) A análise e seguimento da actividade económico – financeira e orzamentaria dos subsectores empresarial e fundacional do sector público estatal, así como a elaboración e liquidación dos contratos-programa a que se refire a Lei Xeral Orzamentaria.
 •  l) A análise e seguimento dos obxectivos fixados aos centros xestores no orzamento, así como o da aplicación das dotacións que lles foron atribuídas, en orde a unha eficaz asignación orzamentaria.
 •  m) A análise da procedencia e oportunidade das modificacións orzamentarias propostas polos centros xestores así como, no seu caso, de compromisos de gasto plurianuais; o informe das súas consecuencias, do seu financiamento e o curso e tramitación que proceda para estas.
 •  n) A valoración e a análise do impacto nos Orzamentos Xerais do Estado dos sistemas de Financiamento das Administracións Territoriais.
 •  ñ) A análise da evolución e execución dos ingresos e gastos reflectidos nos Orzamentos Xerais do Estado.
 • ou) O impulso e proposta de iniciativas tendentes a mellorar as técnicas orzamentarias que permitan unha maior racionalización dos programas orzamentarios.
 •  p) Fomentar as relacións coas administracións territoriais, organismos internacionais e calquera outra institución pública ou privada para o intercambio de información e experiencias sobre a institución orzamentaria.
 •  q) A promoción da transparencia da información orzamentaria velando especialmente pola accesibilidade dos cidadáns a esta información.
 •  r) A formación específica dos empregados públicos en materia orzamentaria.