Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Presupuestos

Director Xeral Javier Sánchez Fuentefría

Curriculum Vitae (Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Teléfono: 91 583 73 03

Funcións

A Dirección Xeral de Orzamentos terá ao seu cargo a instrumentación dos obxectivos e criterios de política orzamentaria, a programación plurianual de gastos e ingresos do sector público estatal, a elaboración anual dos Orzamentos Xerais do Estado e o seguimento da súa execución, de acordo coas directrices de política económica establecidas polo Goberno. No desenvolvemento destes labores, correspóndenlle as funcións seguintes:

 1. A instrumentación e seguimento dos obxectivos de política orzamentaria e a elaboración dos criterios para a súa consecución.
 2. A definición das directrices que deban seguirse en cumprimento das obrigacións derivadas da normativa europea en materia de Gobernación fiscal.
 3. A elaboración da normativa e das instrucións que han de orientar a formulación anual dos Orzamentos Xerais do Estado e a coordinación do proceso de elaboración dos mesmos. En particular:
  • • A formulación da proposta dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e o límite de gasto non financeiro do Estado.
  • • A elaboración dos estudos que informan as decisións da Comisión de Políticas de Gasto.
  • • A determinación dos límites cuantitativos e directrices que han de respectar as propostas de gasto dos centros xestores, de acordo coas decisións da Comisión de Políticas de Gasto e o límite de gasto non financeiro aprobado.
  • • A preparación dos estados de gastos e ingresos do anteproxecto de Orzamentos Xerais do Estado a partir das previsións dos ingresos e das dotacións propostas polos centros xestores.
  • • A coordinación e elaboración da documentación que ha de acompañar ao proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado.
  • • A análise da distribución territorial dos proxectos de investimento que se deban incluír ou financiar nos Orzamentos Xerais do Estado, para facilitar a análise de coherencia do conxunto do investimento público.
 4. Prestar o apoio preciso durante o proceso de debate parlamentario do proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado e instrumentar as emendas aos estados de gastos e ingresos aprobadas polas Cortes Xerais.
 5. O informe das disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, dos actos administrativos, dos contratos e dos convenios, así como de calquera outra actuación que afecte os gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros, de acordo co cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, cando así o estableza a lexislación aplicable ou sexa solicitado polos órganos dos que dependa..
 6. A elaboración dos estudos e propostas específicas para o control da estabilidade orzamentaria dentro das directrices fixadas polo Goberno.
 7. A mellora da calidade do gasto público mediante o seguimento activo da implementación dos resultados das revisións do gasto, así como a elaboración e publicación dun informe anual sobre as medidas adoptadas en resposta ás recomendacións formuladas pola AIReF nas revisións do gasto.
 8. El desarrollo e implementación de metodologías que permitan realizar un análisis transversal de los Presupuestos Generales del Estado, así como el diseño, elaboración y coordinación de los informes y de su difusión a través de páginas web.
 9. A análise da incidencia económica e orzamentaria da actuación do sector público estatal. Especialmente:
  • • A realización de estimacións a medio prazo dos ingresos do Estado e demais axentes do sector público estatal, sen prexuízo da competencia doutros órganos.
  • • A análise do impacto económico dos programas e políticas de gasto público, a análise de sensibilidade de situacións alternativas e a súa coherencia coas proxeccións económicas a medio prazo e a consideración dos seus aspectos sectoriais, territoriais e do seu financiamento.
 10. A análise e previsión da incidencia da conxuntura económica nos ingresos e gastos públicos.
 11. A análise da distribución rexional dos fluxos de gastos e ingresos públicos dos Orzamentos Xerais do Estado.
 12. A análise dos obxectivos e actuacións dos subsectores empresarial e fundacional do sector público estatal e da súa coherencia coas políticas de gasto.
 13. A análise e seguimento da actividade económico-financeira e orzamentaria dos subsectores empresarial e fundacional do sector público estatal, así como a elaboración e liquidación dos contratos-programa a que se refire a Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.
 14. A análise e seguimento dos obxectivos fixados aos centros xestores no orzamento, así como o da aplicación das dotacións que lles foron atribuídas, en orde a unha eficaz asignación orzamentaria.
 15. A análise da procedencia e oportunidade das modificacións orzamentarias propostas polos centros xestores así como, no seu caso, de compromisos de gasto plurianuais; o informe das súas consecuencias, do seu financiamento e o curso e tramitación que proceda para estas.
 16. A valoración e a análise do impacto nos Orzamentos Xerais do Estado dos sistemas de Financiamento das Administracións Territoriais.
 17. A análise da evolución e execución dos ingresos e gastos reflectidos nos Orzamentos Xerais do Estado.
 18. O impulso e proposta de iniciativas tendentes a mellorar as técnicas orzamentarias que permitan unha maior racionalización dos programas orzamentarios.
 19. Fomentar as relacións coas administracións territoriais, organismos internacionais e calquera outra institución pública ou privada para o intercambio de información e experiencias sobre a institución orzamentaria.
 20. A promoción da transparencia da información orzamentaria velando especialmente pola accesibilidade dos cidadáns a esta información.
 21. A formación específica dos empregados públicos en materia orzamentaria.