Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

 • Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
 • Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales..
 • Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
 • Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
 • Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Secretaria de Estado María José Gualda Romero

 Curriculum Vitae

Dirección

Alberto Alcocer, 2 28036 Madrid

Teléfono: 91 583 50 59

Funcións

 1. A Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos, baixo a superior dirección da persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública, dirixe e coordina as actuacións relativas á planificación, programación e presupuestación do sector público estatal e dos seus custos de persoal, o deseño, planificación, coordinación e seguimento das actuacións relativas aos fondos europeos e ao seu financiamento, en especial, a xestión dos fondos destinados á política económica rexional, a política de incentivos rexionais e o seguimento e xestión da participación española no orzamento da Unión Europea.
 2. Corresponde á Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos a formulación da proposta dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e o límite de gasto non financeiro do Estado. Realizará o seguimento do cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra de gasto respecto da totalidade do sector público e proporá a adopción das medidas tendentes a corrixir as desviacións que puidesen producirse.
 3. Corresponde aos centros directivos da Secretaria de Estado de orzamentos e Gastos, así como ás súas entidades ou organismos dependentes ou vinculados, responsables da información económico-financeira que corresponda prover ao Ministerio de Facenda e Función Públicaen cumprimento do previsto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, a súa normativa de desenvolvemento, a normativa da Unión Europea e o resto da normativa económico-financeira que resulte aplicable, a remisión da devandita información a efectos da súa publicación á Central de Información económico-financeira das Administracións públicas nos termos previstos reglamentariamente.
 4. Dependen da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos os seguintes órganos directivos:
  1. A Secretaría Xeral de Fondos Europeos con rango de subsecretaría, da que á súa vez dependen a Dirección Xeral de Fondos Europeos e a Dirección Xeral do Plan e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencias.
  2. A Dirección Xeral de orzamentos.
  3. A Dirección Xeral de Custos de persoal.
 5. Depende directamente da persoa titular da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos, con nivel orgánico de Subdirección Xeral, un Gabinete, como órgano de asistencia inmediata a aquel, coa estrutura que se establece no artigo 23.3 do Real Decreto 139/2020, de 28 de xaneiro, sen prexuízo da súa dependencia funcional do Director ou Directora do Gabinete da persoa titular do Ministerio para todos aqueles asuntos que a coordinación xeral do departamento requira.
 6. Para o asesoramento xurídico da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos, existirá unha Avogacía do Estado, integrada orgánicamente na do Departamento.
 7. Corresponde á persoa titular da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos coordinar a Comisión de políticas de Gasto, e presidiraa cando non o faga a persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública.
 8. O titular da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos preside as Comisións de Análises de programas.
 9. O titular da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos será Vocal da Comisión de Coordinación Financeira de Actuacións Inmobiliarias e patrimoniais.
 10. O titular da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos será o presidente do Comité de Investimentos públicos, ao que fai referencia a Lei 22/2001, de 27 de decembro, reguladora dos Fondos de Compensación Interterritorial, cuxa composición se regulará por Orde Ministerial.
 11. O titular da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos será o presidente do Consello Reitor de Incentivos Rexionais.
 12. O titular da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos será o titular da Delegación Especial do Ministerio de Facenda e Función Pública en RENFE-Operadora. As unidades administrativas integrantes da devandita Delegación dependerán orgánica e funcionalmente do mesmo.
 13. O titular da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos exercerá a presidencia da Comisión Interministerial de Retribucións.
 14. O titular da Secretaría de Estado de orzamentos e Gastos exercerá a presidencia da Comisión de Seguimento da Negociación Colectiva das Empresas públicas.