Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

Mapa organigrama SEPGPágina de inicio. Secretaría de Estado de Presupuestos y GastosOrganigrama. Dirección General de PresupuestosOrganigrama. Dirección General de Personal y PensionesOrganigrama. Dirección General de Fondos Europeos

Secretaria de Estado María José Gualda Romero

 Curriculum Vitae

Dirección

Alberto Alcocer, 2 28036 Madrid

Teléfono: 91 583 74 00

Funcións

 1. A Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, baixo a superior dirección do Ministro de Facenda, dirixe e coordina as actuacións relativas á planificación, programación e presupuestación do sector público estatal e dos seus custos de persoal, o deseño, planificación e as actuacións relativas aos fondos europeos e incentivos rexionais, en especial, a xestión dos fondos destinados á política económica rexional e o seguimento e xestión da participación española no orzamento da Unión Europea.
 2. Corresponde á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos a formulación da proposta dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e o límite de gasto non financeiro do Estado. Realizará o seguimento do cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra de gasto respecto da totalidade do sector público e proporá a adopción das medidas tendentes a corrixir as desviacións que puidesen producirse.
 3. Corresponde aos centros directivos da Secretaria de Estado de Orzamentos e Gastos, así como ás súas entidades ou organismos dependentes ou vinculados, responsables da información económico-financeira que corresponda prover ao Ministerio de Facenda en cumprimento do previsto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, a súa normativa de desenvolvemento, a normativa da Unión Europea e o resto da normativa económico-financeira que resulte aplicable, a remisión da devandita información a efectos da súa publicación á Central de Información Económico-financeira das Administracións Públicas nos termos previstos reglamentariamente.
 4. Dependen da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos os seguintes órganos directivos:
  1. A Dirección Xeral de Orzamentos.
  2. A Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas.
  3. A Dirección Xeral de Fondos Europeos.
 5. Está adscrita á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a Intervención Xeral da Administración do Estado, con rango de Subsecretaría.
 6. Depende directamente do titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, con nivel orgánico de Subdirección Xeral, un Gabinete, como órgano de asistencia inmediata a aquel, coa estrutura que se establece no artigo 14 do Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro.
 7. A Inspección Xeral dependerá funcionalmente do titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos para o exercicio das súas competencias respecto de órganos e materias do ámbito de atribucións da devandita Secretaría de Estado, sen prexuízo do disposto no artigo 18.5.
 8. Para o asesoramento xurídico da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos haberá unha Avogacía do Estado en materia de orzamentos e gastos, integrada orgánicamente na do Departamento á que se refire o artigo 18 deste real decreto.
 9. Corresponde ao titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos coordinar a Comisión de Políticas de Gasto e a Comisión de Ingresos, e presidiraas cando non o faga o Ministro de Facenda.
 10. O titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos preside as Comisións de Análises de Programas.
 11. O titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos será Vocal da Comisión de Coordinación Financeira de Actuacións Inmobiliarias e Patrimoniais.
 12. O titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos será o Presidente do Comité de Investimentos Públicos, ao que fai referencia a Lei 22/2001, de 27 de decembro, reguladora dos Fondos de Compensación Interterritorial, cuxa composición se regulará por Orde Ministerial.
 13. O titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos será o Presidente do Consello Reitor de Incentivos Rexionais.
 14. O titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos será o titular da Delegación Especial do Ministerio de Facenda en RENFE-Operadora. As unidades administrativas integrantes da devandita Delegación dependerán orgánica e funcionalmente do mesmo.​