Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Custos de persoal

A Dirección Xeral de Custos de Persoal terá ao seu cargo as competencias en materia de ordenación, proposta normativa, análise e control das medidas retributivas do persoal ao servizo do sector público, así como as de xestión das relacións de postos de traballo e retribucións do persoal da Administración do Estado, e as de autorización da contratación e control das retribucións do persoal laboral, incluído o persoal directivo, do sector público estatal.

Para ese efecto, correspóndelle especialmente:

 • O exame, informe e proposta das normas orzamentarias e calquera outras en materia de indemnizacións e gastos de persoal.
 • O deseño das políticas de custos de persoal e a fixación dos criterios xerais de aplicación das normas sobre retribucións do sector público.
 • O estudo, informe e control das disposicións en materia de retribucións e indemnizacións e doutras medidas da que poidan derivarse consecuencias económicas para o persoal do sector público.
 • A análise e control da adecuación das Ofertas de Emprego Público ás normas orzamentarias.
 • O estudo e informe sobre a adecuación das normas das comunidades autónomas á orde constitucional de distribución de competencias, no marco dos gastos de persoal.
 • A tramitación e proposta de resolución das reclamacións e recursos interpostos contra as resolucións da Comisión Executiva da Comisión Interministerial de Retribucións, así como calquera outras resolucións competencia da Dirección Xeral.
 • A cuantificación dos custos de persoal en orde á elaboración do correspondente informe e proposta de inclusión nos Orzamentos Xerais do Estado.
 • A estimación do impacto das políticas de custos de persoal e de calquera medida que afecte o persoal do sector público ou as súas retribucións.
 • O estudo, análise e diagnóstico en materia de efectivos e retribucións do sector público.
 • A análise e estimación do impacto nos custos de persoal das Ofertas de Emprego Público da Administración do Estado.
 • O estudo das estruturas orgánicas do Sector Público Estatal, desde o punto de vista da eficiencia dos custos de persoal.
 • O exercicio das competencias que teña atribuídas como membro da Comisión Interministerial de Retribucións e da súa Comisión Executiva.
 • A elaboración do informe preceptivo sobre a masa salarial e a acción social do persoal laboral do sector público estatal nos termos que estableza a normativa orzamentaria.
 • A elaboración de informes preceptivos sobre os acordos, convenios, pactos ou instrumentos similares con efectos económicos sobre os custos de persoal e os relativos á determinación e modificación das condicións retributivas do persoal laboral e non funcionario do Sector Público Estatal previstos nas normas orzamentarias.
 • O exercicio das competencias en materia de autorización de convenios e acordos no ámbito da Comisión Interministerial de Retribucións e da Comisión de Seguimento da Negociación Colectiva das Empresas Públicas.
 • A autorización para a contratación do persoal laboral e para o nomeamento do persoal funcionario interino, no ámbito do sector público estatal.
 • A elaboración do informe e proposta de determinación de retribucións de altos cargos, así como da clasificación de entidades do sector público estatal e o seu envío á persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública, de acordo coa súa normativa específica.
 • A xestión do rexistro de persoal directivo do sector público estatal e a resolución de adecuación á normativa orzamentaria das retribucións anuais do persoal directivo.

Nos casos que prevexa a normativa, a Dirección Xeral de Custos de Persoal exercerá as súas competencias en coordinación coa Dirección Xeral da Función Pública.

A Dirección Xeral desempeña estas funcións a través da Subdirección Xeral de Ordenación Normativa e Recursos, a Subdirección Xeral de Estudos de Custos e Análises de Retribucións e a Subdirección Xeral de Xestión de Retribucións e Postos de Traballo