Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Custos de persoal

La Dirección General de Costes de Personal tendrá a su cargo, el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas al Ministerio de Hacienda en materia de establecimiento y control de las medidas retributivas del personal al servicio del sector público, y de las correspondientes a la asignación de dotaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado. Para ese efecto, correspóndelle especialmente:

 • As funcións normativas e as de estudo, informe e control en materia de retribucións, indemnizacións e doutras medidas das que poden derivar consecuencias económicas para o persoal do sector público.
 • O deseño das políticas de custos de persoal e dos criterios xerais de aplicación das retribucións.
 • A análise e cuantificación dos custos de persoal en orde á elaboración do correspondente informe e proposta de inclusión nos Orzamentos Xerais do Estado.
 • O estudo das estruturas orgánicas da Administración do Estado, desde o punto de vista da eficiencia dos custos.
 • O exame das propostas de aprobación e modificación das relacións e catálogos de postos de traballo, así como o estudo das dotacións de postos de traballo das estruturas orgánicas da Administración do Estado.
 • A autorización da masa salarial do persoal laboral do sector público estatal nos termos que estableza a normativa orzamentaria.
 • A elaboración dos informes previos preceptivos sobre os acordos, convenios, pactos ou instrumentos similares cuxo contido poida xerar efectos económicos sobre os custos de persoal, así como os relativos á determinación e modificación das condicións retributivas do persoal laboral e non funcionario, cando as normas orzamentarias establézano.
 • O exercicio das funcións en materia de autorización de convenios e acordos que lle outorgue a normativa no ámbito da Comisión *Interministerial de Retribucións e da Comisión de Seguimento da Negociación Colectiva das Empresas Públicas.
 • A autorización da contratación do persoal laboral, tanto con carácter fixo como temporal, así como o nomeamento de funcionarios interinos, no ámbito do sector público estatal, cando así o teña atribuído.
 • A xestión do rexistro de persoal directivo do sector público estatal e a emisión da oportuna resolución sobre a adecuación á normativa vixente das comunicacións dos datos relativos ás retribucións anuais do persoal directivo.
 • A elaboración do informe e presentación da proposta de determinación de retribucións de altos cargos, así como de clasificación de entidades do sector público estatal á Ministra de Facenda, de acordo coa súa normativa específica.

 A Dirección Xeral desempeña estas funcións a través da Subdirección Xeral de Estudos de Custos e Análises de Retribucións e A Subdirección Xeral de Xestión de Retribucións e Postos de Traballo.