Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Presentación

Na actual era da información e da xestión do coñecemento e dentro dun escenario de Administración electrónica, os Portais web dos Órganos superiores e directivos da Administración do Estado, debidamente incardinados no portal do correspondente Ministerio e no das Administracións públicas, veñen constituír unha canle obrigada para, a través destes, canalizar, por unha banda, toda a información que o Órgano debe ofrecerlle á Sociedade da Información, e por outra, os procedementos e servizos administrativos, tanto no relativo á súa tramitación como en canto ó seu seguimento.

Este caudal de información que se tramita a través dos Portais web crece ademais vertixinosamente grazas á confluencia de varios factores determinantes: a esixencia por parte do cidadán dunha xestión transparente desde as Administracións públicas, propia dos sistemas democráticos; a globalización impulsada polo fenómeno Internet e a dispoñibilidade crecente de información dixitalizada e de capacidade de xestión desta, características da Sociedade dixital na que estamos instalados.

La importancia de este servicio es especialmente patente en el ámbito de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, dado que la naturaleza de sus funciones hace que la información generada y servicios asociados resulten especialmente relevantes a sectores tan diferentes como el empresarial, el universitario, las Administraciones e instituciones públicas nacionales e internacionales, además del ciudadano.

A Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos é o órgano superior ao que, baixo a dependencia do Ministro de Facenda e Administracións Públicas, lle corresponde dirixir e coordinar as actuacións relativas á planificación, programación e orzamento do sector público estatal e dos seus custos de persoal, o deseño, a planificación e as actuacións relativas aos fondos comunitarios e incentivos rexionais, en especial, a xestión dos fondos destinados á política económica rexional e o seguimento e a xestión da participación española no orzamento da Unión Europea.

Desde 1997 disponse dun Portal web para o cidadán no que se pode atopar unha ampla gama de información e servizos, que se vai ampliando día a día co propósito de acercarlle a Administración orzamentaria ó cidadán e ó resto de Órganos das Administracións públicas.