Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Costes de Personal

Organigrama. Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas  Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Subdirección General de Estudios de Costes y Análisis de Retribuciones Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos e Información de Clases Pasivas Dirección General de Presupuestos Dirección General de Fondos Europeos Dirección General de Costes de Personal

Director Xeral Juan José Herrera Campa

 Curriculum Vitae (Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

Avenida do Xeneral Perón, 38 (Edificio Master's II)28020 Madrid

Teléfono: 91 349 13 00

Teléfono de información gratuíto de Clases Pasivas:

900 50 30 55

Funcións

A Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas terá ao seu cargo as funcións de establecemento e control das medidas retributivas do persoal ao servizo do sector público, e das correspondentes á asignación de dotacións de postos de traballo da Administración do Estado. Así mesmo, compételle a proposta normativa e a xestión do sistema de clases pasivas do Estado. Para ese efecto, correspóndelle especialmente:

 • a) As funcións normativas e as de estudo, informe e control en materia de retribucións, indemnizacións e doutras medidas das que poden derivar consecuencias económicas para o persoal do sector público.
 • b) O deseño das políticas de custos de persoal e dos criterios xerais de aplicación das retribucións.
 •  c) A análise e cuantificación dos custos de persoal en orde á elaboración do correspondente informe e proposta de inclusión nos Orzamentos Xerais do Estado.
 • d) O estudo das estruturas orgánicas da Administración do Estado, desde o punto de vista da eficiencia dos custos.
 • e) O exame das propostas de aprobación e modificación das relacións e catálogos de postos de traballo, así como o estudo das dotacións de postos de traballo das estruturas orgánicas da Administración do Estado.
 •  f) A autorización da masa salarial do persoal laboral do sector público estatal nos termos que estableza a normativa orzamentaria.
 •  g) A elaboración dos informes previos preceptivos sobre os acordos, convenios, pactos ou instrumentos similares cuxo contido poida xerar efectos económicos sobre os custos de persoal, así como os relativos á determinación e modificación das condicións retributivas do persoal laboral e non funcionario, cando as normas orzamentarias establézano.
 •  h) O exercicio das funcións en materia de autorización de convenios e acordos que lle outorgue a normativa no ámbito da Comisión *Interministerial de Retribucións e da Comisión de Seguimento da Negociación Colectiva das Empresas Públicas.
 •  i) A autorización da contratación do persoal laboral, tanto con carácter fixo como temporal, así como o nomeamento de funcionarios interinos, no ámbito do sector público estatal, cando así o teña atribuído.
 •  j) A xestión do rexistro de persoal directivo do sector público estatal e a emisión da oportuna resolución sobre a adecuación á normativa vixente das comunicacións dos datos relativos ás retribucións anuais do persoal directivo.

 •  k) O recoñecemento, xestión e proposta dos pagos das pensións do Réxime de Clases Pasivas do Estado, das previstas na lexislación especial derivada da guerra civil, e daqueloutras prestacións, indemnizacións, axudas e anticipos cuxa competencia teña atribuída, así como as funcións de información e atención ao público.
 •  l) A análise, programación, cuantificación, e seguimento dos créditos contidos na Sección 07 do Orzamento de Gastos do Estado, así como daqueloutros que teña asignados en materia de prestacións sociais.
 •  m) O estudo, informe e, no seu caso, proposta das normas orzamentarias que regulan os gastos de persoal, así como os sistemas de pensións cualificados como públicos, para os efectos da súa coherencia e compatibilidade e a proposta da normativa que regula o sistema de clases pasivas e pensións especiais.

   n) A tramitación, proposta e, no seu caso, resolución das reclamacións e recursos interpostos contra aqueles actos que en materia de pensións, axudas ou indemnizacións, sexan da súa competencia, así como a tramitación e proposta de resolución das reclamacións e recursos interpostos contra as resolucións da Comisión *Interministerial de Retribucións e contra as resolucións do Director Xeral sobre a adecuación á normativa vixente das retribucións anuais do persoal directivo no sector público estatal.

   ñ) A elaboración do informe e presentación da proposta de determinación de retribucións de altos cargos, así como de clasificación de entidades do sector público estatal á Ministra de Facenda, de acordo coa súa normativa específica.