Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Costes de Personal

Director Xeral Juan José Herrera Campa

 Curriculum Vitae (Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

Avenida do Xeneral Perón, 38 (Edificio Master's II)28020 Madrid

Teléfono: 91 349 13 00

Funcións

A Dirección Xeral de Custos de Persoal terá ao seu cargo as competencias de ordenación, proposta normativa, análise e control das medidas retributivas do persoal ao servizo do sector público, así como as de xestión das relacións de postos de traballo e retribucións do persoal da Administración do Estado, e as de autorización da contratación e control das retribucións do persoal laboral, incluído o persoal directivo, do sector público estatal.

Para ese efecto, correspóndelle especialmente:

 • O exame, informe e proposta das normas orzamentarias e calquera outras en materia de indemnizacións e gastos de persoal.
 • O deseño das políticas de custos de persoal e a fixación dos criterios xerais de aplicación das normas sobre retribucións do sector público.
 • O estudo, informe e control das disposicións en materia de retribucións e indemnizacións e doutras medidas da que poidan derivarse consecuencias económicas para o persoal do sector público.
 • A análise e control da adecuación das Ofertas de Emprego Público ás normas orzamentarias.
 • O estudo e informe sobre a adecuación das normas das comunidades autónomas á orde constitucional de distribución de competencias, no marco dos gastos de persoal.
 • A tramitación e proposta de resolución das reclamacións e recursos interpostos contra as resolucións da Comisión Executiva da Comisión Interministerial de Retribucións, así como calquera outras resolucións competencia da Dirección Xeral.
 • A cuantificación dos custos de persoal en orde á elaboración do correspondente informe e proposta de inclusión nos Orzamentos Xerais do Estado.
 • A estimación do impacto das políticas de custos de persoal e de calquera medida que afecte o persoal do sector público ou as súas retribucións.
 • O estudo, análise e diagnóstico en materia de efectivos e retribucións do sector público.
 • A análise e estimación do impacto nos custos de persoal das Ofertas de Emprego Público da Administración do Estado.
 • O estudo das estruturas orgánicas do Sector Público Estatal, desde o punto de vista da eficiencia dos custos de persoal.
 • O exercicio das competencias que teña atribuídas como membro da Comisión Interministerial de Retribucións e da súa Comisión Executiva.
 • A elaboración do informe preceptivo sobre a masa salarial e a acción social do persoal laboral do sector público estatal nos termos que estableza a normativa orzamentaria.
 • A elaboración de informes preceptivos sobre os acordos, convenios, pactos ou instrumentos similares con efectos económicos sobre os custos de persoal e os relativos á determinación e modificación das condicións retributivas do persoal laboral e non funcionario do Sector Público Estatal previstos nas normas orzamentarias.
 • O exercicio das competencias en materia de autorización de convenios e acordos no ámbito da Comisión Interministerial de Retribucións e da Comisión de Seguimento da Negociación Colectiva das Empresas Públicas.
 • A autorización para a contratación do persoal laboral e para o nomeamento do persoal funcionario interino, no ámbito do sector público estatal.
 • A elaboración do informe e proposta de determinación de retribucións de altos cargos, así como da clasificación de entidades do sector público estatal e o seu envío á persoa titular do Ministerio de Facenda, de acordo coa súa normativa específica.
 • A xestión do rexistro de persoal directivo do sector público estatal e a resolución de adecuación á normativa orzamentaria das retribucións anuais do persoal directivo.

Nos casos que prevexa a normativa, a Dirección Xeral de Custos de Persoal exercerá as súas competencias en coordinación coa Dirección Xeral da Función Pública.