Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Política Presupuestaria

Subdirector Xeral Jaime Sánchez Mayoral

Direccións

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Teléfono: 91 583 75 07

Funcións

Correspóndelle a coordinación das funcións tendentes a asegurar que os resultados do proceso orzamentario axústanse aos obxectivos de política económica asignados á política orzamentaria polas decisións emanadas da Comisión de Políticas de Gasto e polas demais normas, acordos e procedementos aplicables.

Así mesmo exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos: 

 • A instrumentación e seguimento dos obxectivos de política orzamentaria e a elaboración dos criterios para a súa consecución.
 • A definición das directrices que deban seguirse en cumprimento das obrigacións derivadas da normativa europea en materia de Gobernación fiscal.
 • A elaboración da normativa e das instrucións que han de orientar a formulación anual dos Orzamentos Xerais do Estado e a coordinación do proceso de elaboración dos mesmos. En particular:
  • A formulación da proposta dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e o límite de gasto non financeiro do Estado.
  • A elaboración dos estudos que informan as decisións da Comisión de Políticas de Gasto.
  • A determinación dos límites cuantitativos e directrices que han de respectar as propostas de gasto dos centros xestores, de acordo coas decisións da Comisión de Políticas de Gasto e o límite de gasto non financeiro aprobado.
  • A preparación dos estados de gastos e ingresos do anteproxecto de Orzamentos Xerais do Estado a partir das previsións dos ingresos e das dotacións propostas polos centros xestores.
  • A coordinación e elaboración da documentación que ha de acompañar ao proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado.
  • A análise da distribución territorial dos proxectos de investimento que se deban incluír ou financiar nos Orzamentos Xerais do Estado, para​ facilitar a análise de coherencia do conxunto do investimento público.
 • O informe das disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, dos actos administrativos, dos contratos e dos convenios, así como de calquera outra actuación que afecte os gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros, de acordo co cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, cando así o estableza a lexislación aplicable ou sexa solicitado polos órganos dos que dependa.
 • A elaboración dos estudos e propostas específicas para o control da estabilidade orzamentaria dentro das directrices fixadas polo Goberno.
 • A mellora da calidade do gasto público mediante o seguimento activo da implementación dos resultados das revisións do gasto, así como a elaboración e publicación dun informe anual sobre as medidas adoptadas en resposta ás recomendacións formuladas pola AIReF nas revisións do gasto. Función exercida pola Unidade de coordinación e seguimento dos procesos de revisión e avaliación integral do gasto, dependente desta Subdirección Xeral.
 • A análise da procedencia e oportunidade das modificacións orzamentarias propostas polos centros xestores así como, no seu caso, de compromisos de gasto plurianuais; o informe das súas consecuencias, do seu financiamento e o curso e tramitación que proceda para estas.
 • O impulso e proposta de iniciativas tendentes a mellorar as técnicas orzamentarias que permitan unha maior racionalización dos programas orzamentarios.
 • Fomentar as relacións coas administracións territoriais, organismos internacionais e calquera outra institución pública ou privada para o intercambio de información e experiencias sobre a institución orzamentaria.
 • A promoción da transparencia da información orzamentaria velando especialmente pola accesibilidade dos cidadáns a esta información.
 • A formación específica dos empregados públicos en materia orzamentaria.