Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Presupuestos

Subdirector Xeral Domingo García Díez

Direccións

Alberto Alcocer 2

28036 Madrid

Teléfono: 91 583 74 01

Funcións

Correspóndelle a coordinación permanente do desenvolvemento do proceso orzamentario, tanto durante o período de elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado como nos períodos anteriores e posteriores, velando pola efectividade da execución das distintas fases do devandito proceso e porque estas se desenvolver dentro dos prazos previstos.

Así mesmo exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

 • A elaboración da normativa e das instrucións que han de orientar a formulación anual dos Orzamentos Xerais do Estado e a coordinación do proceso de elaboración dos mesmos. En particular:
  • A formulación da proposta dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e o límite de gasto non financeiro do Estado.
  • A elaboración dos estudos que informan as decisións da Comisión de Políticas de Gasto.
  • A determinación dos límites cuantitativos e directrices que han de respectar as propostas de gasto dos centros xestores, de acordo coas decisións da Comisión de Políticas de Gasto e o límite de gasto non financeiro aprobado.
  • A preparación dos estados de gastos e ingresos do anteproxecto de Orzamentos Xerais do Estado a partir das previsións dos ingresos e das dotacións propostas polos centros xestores.
  • A coordinación e elaboración da documentación que ha de acompañar ao proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado.
  • A análise da distribución territorial dos proxectos de investimento que se deban incluír ou financiar nos Orzamentos Xerais do Estado, para facilitar a análise de coherencia do conxunto do investimento público.
 • Prestar o apoio preciso durante o proceso de debate parlamentario do proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado e instrumentar as emendas aos estados de gastos e ingresos aprobadas polas Cortes Xerais.
 • O informe das disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, dos actos administrativos, dos contratos e dos convenios, así como de calquera outra actuación que afecte os gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros, de acordo co cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, cando así o estableza a lexislación aplicable ou sexa solicitado polos órganos dos que dependa.
 • A elaboración dos estudos e propostas específicas para o control da estabilidade orzamentaria dentro das directrices fixadas polo Goberno.
 • A análise da procedencia e oportunidade das modificacións orzamentarias propostas polos centros xestores así como, no seu caso, de compromisos de gasto plurianuais; o informe das súas consecuencias, do seu financiamento e o curso e tramitación que proceda para estas.
 • A valoración e a análise do impacto nos Orzamentos Xerais do Estado dos sistemas de Financiamento das Administracións Territoriais.
 • A análise da evolución e execución dos ingresos e gastos reflectidos nos Orzamentos Xerais do Estado.