Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Principals normes pressupostàries

Constitució Espanyola (articles 75, 134, 135, 157 I 158)

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abrill, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Llei Orgànica 3/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

Llei Orgànica 1/2012, de 3 d'abril, per la qual s'exclou de l'àmbit d'aplicació de la disposició addicional de la Llei Orgànica 3/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, a determinats mecanismes de finançament

Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals

Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021

Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic

Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, , de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Ordre ECC/2741/2012, de 20 de desembre, dde desenvolupament metodològic de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera sobre el càlcul de les previsions tendencials d'ingressos i despeses i de la taxa de referència de l'economia espanyola