Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe de l´impacte en la infància, en l´adolescència i en la família

L'Ordre HAC/641/2020, de 14 de juliol, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2021, estableix en el seu article 7, apartat 7, en relació amb l'Informe d'Impacte en la infància, en l'adolescència i en les famílies que:

“Els departaments ministerials que s'estableixin a aquest efecte remetran a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses un informe analitzant l'impacte dels seus programes de despesa en la infància, en l'adolescència i en la família, en els termes que s'estableixin per la citada Secretaria d'Estat.

Aquests informes constituiran la base per a la formulació per part de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses de l'Informe de l'impacte en la infància, en l'adolescència i en la família, als efectes de la qual es constituirà un grup de treball integrat per representants del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Direcció general de Pressupostos per conformar la redacció final de l'Informe de l'impacte en la infància, en l'adolescència i en la família, que acompanyarà a l'avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat”.

L'informe presenta l'anàlisi d'impacte en la infància, en l'adolescència i en la família dels programes de despesa del Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2021, elaborats a partir de la informació subministrada pels departaments ministerials.