Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe d’impacte de gènere

L'Ordre HFP/641/2020, de 14 de juliol, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2021, estableix en el seu article 7, apartat 6 en relació amb l'Informe d'Impacte de Gènere que:

L'Informe d'Impacte de Gènere estarà constituït per tres capítols principals referits a la Realitat, Representació i Recursos-Resultats.

L'apartat de Realitat es realitzarà en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística, treballant en els indicadors més rellevants amb el propòsit de realitzar un diagnòstic de la realitat de gènere en la societat espanyola. El segon apartat, relatiu a la Representació, analitzarà la situació i representació de dones i homes en l'Administració General de l'Estat. Finalment, l'apartat de Recursos-Resultats estarà constituït pels informes que els departaments ministerials remetin a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses analitzant l'impacte de gènere dels seus programes de despesa, en els termes que s'estableixin a aquest efecte per la citada Secretaria d'Estat.

Es constituirà un grup de treball integrat per representants del Ministeri d'Igualtat, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, de la Direcció general de Pressupostos i de la Direcció general de Costos de Personal per conformar la redacció final de l'Informe de l'Impacte de Gènere, que acompanyarà a l'avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

L'informe presenta l'anàlisi d'impacte de gènere dels programes de despesa del Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2021, elaborats a partir de la informació subministrada pels departaments ministerials.