Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Económicas

Sotsdirector General José M. Palancar Valero

Adreces

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Teléfono: 91 583 74 87

Funcions

Pel que fa a les polítiques i programes de despesa situats dins de l'àmbit funcional de les seves atribucions, exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

 • La instrumentació i seguiment dels objectius de política pressupostària i l'elaboració dels criteris per a la seva consecució.
 • L'elaboració de la normativa i de les instruccions que han d'orientar la formulació anual dels Pressupostos Generals de l'Estat i la coordinació del procés d'elaboració dels mateixos. En particular:
  • La formulació de la proposta dels objectius d'estabilitat pressupostària i el límit de despesa no financera de l'Estat.
  • L'elaboració dels estudis que informen les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa.
  • La determinació dels límits quantitatius i directrius que han de respectar les propostes de despesa dels centres gestors, d'acord amb les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa i el límit de despesa no financera aprovat.
  • La preparació dels estats de despeses i ingressos de l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat a partir de les previsions dels ingressos i de les dotacions proposades pels centres gestors.
  • La coordinació i control de la consignació pressupostària dels crèdits associats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la seva addenda.
  • La coordinació i elaboració de la documentació que ha d'acompanyar al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
  • L'anàlisi de la distribució territorial dels projectes d'inversió que s'hagin d'incloure o finançar als Pressupostos Generals de l'Estat, per facilitar l'anàlisi de coherència del conjunt de la inversió pública.
 • Prestar el suport precís durant el procés de debat parlamentari del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat i instrumentar les esmenes als estats de despeses i ingressos aprovades per les Corts Generals.
 • L'informe de les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació, dels actes administratius, dels contractes i dels convenis, així com de qualsevol altra actuació que afecti a les despeses o ingressos públics presents o futurs, d'acord amb el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan així ho estableixi la legislació aplicable o sigui sol·licitat pels òrgans dels quals depengui.
 • L'anàlisi i estudi dels objectius fixats als centres gestors al pressupost, així com el de l'aplicació de les dotacions que els hagin estat atribuïdes, amb vista a una eficaç assignació pressupostària.
 • L'anàlisi de l'evolució i execució dels ingressos i despeses reflectides als Pressupostos Generals de l'Estat.