Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Análisis Presupuestario Transversal y Gestión de Recursos

Sotsdirector GeneralIgnacio Gutiérrez Gilsanz

Adreces

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Teléfono: 91 583 50 61

Funcions

A aquesta Sotsdirecció General li corresponen:

 • El desenvolupament i implementació de metodologies que permetin realitzar una anàlisi transversal dels Pressupostos Generals de l'Estat, així com el disseny, elaboració i coordinació dels informes i de la seva difusió a través de pàgines web, en col·laboració amb la Direcció general de Costos de Personal.
 • La planificació logística de les necessitats del procés pressupostari, la gestió dels recursos humans i materials del centre directiu i l'assistència i suport al titular de la Direcció general.

Exercirà també les funcions de cobertura i suport requerides respecte a les següent matèries:

 • L'elaboració de la normativa i de les instruccions que han d'orientar la formulació anual dels Pressupostos Generals de l'Estat i la coordinació del procés d'elaboració dels mateixos. En particular:
  • La formulació de la proposta dels objectius d'estabilitat pressupostària i el límit de despesa no financera de l'Estat.
  • L'elaboració dels estudis que informen les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa.
  • La determinació dels límits quantitatius i directrius que han de respectar les propostes de despesa dels centres gestors, d'acord amb les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa i el límit de despesa no financera aprovat.
  • La preparació dels estats de despeses i ingressos de l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat a partir de les previsions dels ingressos i de les dotacions proposades pels centres gestors.
  • La coordinació i control de la consignació pressupostària dels crèdits associats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la seva addenda.
  • La coordinació i elaboració de la documentació que ha d'acompanyar al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
  • L'anàlisi de la distribució territorial dels projectes d'inversió que s'hagin d'incloure o finançar als Pressupostos Generals de l'Estat, per facilitar l'anàlisi de coherència del conjunt de la inversió pública.
 • Prestar el suport precís durant el procés de debat parlamentari del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat i instrumentar les esmenes als estats de despeses i ingressos aprovades per les Corts Generals.
 • L'informe de les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació, dels actes administratius, dels contractes i dels convenis, així com de qualsevol altra actuació que afecti a les despeses o ingressos públics presents o futurs, d'acord amb el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan així ho estableixi la legislació aplicable o sigui sol·licitat pels òrgans dels quals depengui.
 • L'anàlisi de la distribució regional dels fluxos de despeses i ingressos públics dels Pressupostos Generals de l'Estat.
 • L'impuls i proposta d'iniciatives tendents a millorar les tècniques pressupostàries que permetin una major racionalització dels programes pressupostaris.
 • Fomentar les relacions amb les administracions territorials, organismes internacionals i qualsevol altra institució pública o privada per a l'intercanvi d'informació i experiències sobre la institució pressupostària.
 • La promoció de la transparència de la informació pressupostària vetllant especialment per l'accessibilitat dels ciutadans a aquesta informació.
 • La formació específica dels empleats públics en matèria pressupostària.