Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Presupuestos

Director GeneralJavier Sánchez Fuentefría

Curriculum Vitae (Enllaç al Portal de la Transparència)

Adreces

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid
Telèfon: 91 583 73 03

Funcions

La Direcció general de Pressupostos tindrà al seu càrrec la instrumentació dels objectius i criteris de política pressupostària, la programació plurianual de despeses i ingressos del sector públic estatal, l'elaboració anual dels Pressupostos Generals de l'Estat i el seguiment de la seva execució, d'acord amb les directrius de política econòmica establertes pel Govern. En el desenvolupament d'aquestes comeses, li corresponen les funcions següents:

 1. La instrumentació i seguiment dels objectius de política pressupostària i l'elaboració dels criteris per a la seva consecució.
 2. La definició de les directrius que hagin de seguir-se en compliment de les obligacions derivades de la normativa europea en matèria de Governança fiscal.
 3. L'elaboració de la normativa i de les instruccions que han d'orientar la formulació anual dels Pressupostos Generals de l'Estat i la coordinació del procés d'elaboració dels mateixos. En particular:
  • • La formulació de la proposta dels objectius d'estabilitat pressupostària i el límit de despesa no financera de l'Estat.
  • • L'elaboració dels estudis que informen les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa.
  • • La determinació dels límits quantitatius i directrius que han de respectar les propostes de despesa dels centres gestors, d'acord amb les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa i el límit de despesa no financera aprovat.
  • • La preparació dels estats de despeses i ingressos de l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat a partir de les previsions dels ingressos i de les dotacions proposades pels centres gestors.
  • • La coordinació i control de la consignació pressupostària dels crèdits associats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la seva addenda,
  • • La coordinació i elaboració de la documentació que ha d'acompanyar al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
  • • L'anàlisi de la distribució territorial dels projectes d'inversió que s'hagin d'incloure o finançar als Pressupostos Generals de l'Estat, per facilitar l'anàlisi de coherència del conjunt de la inversió pública.
 4. Prestar el suport precís durant el procés de debat parlamentari del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat i instrumentar les esmenes als estats de despeses i ingressos aprovades per les Corts Generals.
 5. L'informe de les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació, dels actes administratius, dels contractes i dels convenis, així com de qualsevol altra actuació que afecti a les despeses o ingressos públics presents o futurs, d'acord amb el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan així ho estableixi la legislació aplicable o sigui sol·licitat pels òrgans dels quals depengui.
 6. L'elaboració dels estudis i propostes específiques per al control de l'estabilitat pressupostària dins de les directrius fixades pel Govern.
 7. La millora de la qualitat de la despesa pública mitjançant el seguiment actiu de la implementació dels resultats de les revisions de la despesa, així com l'elaboració i publicació d'un informe anual sobre les mesures adoptades en resposta a les recomanacions formulades per la AIReF en les revisions de la despesa.
 8. El desenvolupament i implementació de metodologies que permetin realitzar una anàlisi transversal dels Pressupostos Generals de l'Estat, així com el disseny, elaboració i coordinació dels informes i de la seva difusió a través de pàgines web, en col·laboració amb la Direcció general de Costos de Personal.
 9. L'anàlisi dels objectius i actuacions dels subsectors empresarial i fundacional del sector públic estatal i de la seva coherència amb les polítiques de despesa.
 10. L'anàlisi i seguiment de l'activitat economicofinancera i pressupostària dels subsectors empresarial i fundacional del sector públic estatal, així com l'elaboració i liquidació dels contractes-programa al fet que es refereix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
 11. L'anàlisi i estudi dels objectius fixats als centres gestors al pressupost, així com el de l'aplicació de les dotacions que els hagin estat atribuïdes, amb vista a una eficaç assignació pressupostària.
 12. L'anàlisi de la procedència i oportunitat de les modificacions pressupostàries propostes pels centres gestors així com, si escau, de compromisos de despesa plurianuals; l'informe de les seves conseqüències, del seu finançament i el curs i tramitació que procedeixi per a aquestes.
 13. La valoració i l'anàlisi de l'impacte als Pressupostos Generals de l'Estat dels sistemes de Finançament de les Administracions Territorials.
 14. L'anàlisi de l'evolució i execució dels ingressos i despeses reflectides als Pressupostos Generals de l'Estat.
 15. L'impuls i proposta d'iniciatives tendents a millorar les tècniques pressupostàries que permetin una major racionalització dels programes pressupostaris.
 16. Fomentar les relacions amb les administracions territorials, organismes internacionals i qualsevol altra institució pública o privada per a l'intercanvi d'informació i experiències sobre la institució pressupostària.
 17. La promoció de la transparència de la informació pressupostària vetllant especialment per l'accessibilitat dels ciutadans a aquesta informació.
 18. La formació específica dels empleats públics en matèria pressupostària.