Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Presupuestos

​​Organigrama, Direción general de presupuestosSecretaría de Estado de Presupuestos y GastosSubdirección General de PresupuestosSubdirección General de Política PresupuestariaSubdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades GeneralesSubdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades EconómicasSubdirección General de Programas Presupuestarios de Sistemas de Seguridad y Protección SocialSubdirección General de Programas Presupuestarios de Educación, Cultura y otras PolíticasSubdirección General de Programación Financiera del Sector Público EmpresarialSubdirección General de Análisis y Programación EconómicaSubdirección General de Organización, Planificación y Gestión de RecursosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Presupuestos

Director General Jaime Iglesias Quintana

    Curriculum Vitae (Enllaç al Portal de la Transparència)

Adreces

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid
Telèfon: 91 583 74 00

Funcions

La Direcció general de Pressupostos tindrà al seu càrrec la instrumentació dels objectius i criteris de política pressupostària, la programació plurianual de despeses i ingressos del sector públic estatal, l'elaboració anual dels Pressupostos Generals de l'Estat i el seguiment de la seva execució, d'acord amb les directrius de política econòmica establertes pel Govern. En el desenvolupament d'aquestes comeses, li corresponen les funcions següents:

 • a) La instrumentació i seguiment dels objectius de política pressupostària i l'elaboració dels criteris per a la seva consecució.
 • b) La definició de les directrius que hagin de seguir-se en compliment de les obligacions derivades de la normativa europea en matèria de Governança fiscal.
 • c) L'elaboració de la normativa i de les instruccions que han d'orientar la formulació anual dels Pressupostos Generals de l'Estat i la coordinació del procés d'elaboració dels mateixos. En particular:
  • • La formulació de la proposta dels objectius d'estabilitat pressupostària i el límit de despesa no financera de l'Estat.
  • • L'elaboració dels estudis que informen les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa.
  • • La determinació dels límits quantitatius i directrius que han de respectar les propostes de despesa dels centres gestors, d'acord amb les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa i el límit de despesa no financera aprovat.
  • • La preparació dels estats de despeses i ingressos de l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat a partir de les previsions dels ingressos i de les dotacions proposades pels centres gestors.
  • • La coordinació i elaboració de la documentació que ha d'acompanyar al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
  • • L'anàlisi de la distribució territorial dels projectes d'inversió que s'hagin d'incloure o finançar als Pressupostos Generals de l'Estat, per facilitar l'anàlisi de coherència del conjunt de la inversió pública.
 • d) Prestar el suport precís durant el procés de debat parlamentari del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat i instrumentar les esmenes als estats de despeses i ingressos aprovades per les Corts Generals.
 • i) L'informe de les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació, dels actes administratius, dels contractes i dels convenis de col·laboració, així com de qualsevol altra actuació que afecti a les despeses o ingressos públics presents o futurs, d'acord amb el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan així ho estableixi la legislació aplicable o sigui sol·licitat pels òrgans dels quals depengui.
 • f) L'elaboració dels estudis i propostes específiques per al control de l'estabilitat pressupostària dins de les directrius fixades pel Govern.
 • g) L'anàlisi de la incidència econòmica i pressupostària de l'actuació del sector públic estatal. Especialment:
  • • La realització d'estimacions a mitjà termini dels ingressos de l'Estat i altres agents del sector públic estatal, sense perjudici de la competència d'altres òrgans.
  • • L'anàlisi de l'impacte econòmic dels programes i polítiques de despesa pública, l'anàlisi de sensibilitat de situacions alternatives i la seva coherència amb les projeccions econòmiques a mitjà termini i la consideració dels seus aspectes sectorials, territorials i del seu finançament.
 • h) L'anàlisi i previsió de la incidència de la conjuntura econòmica en els ingressos i despeses públiques.
 • i) L'anàlisi de la distribució regional dels fluxos de despeses i ingressos públics dels Pressupostos Generals de l'Estat.
 • j) L'anàlisi dels objectius i actuacions dels subsectors empresarial i fundacional del sector públic estatal i de la seva coherència amb les polítiques de despesa.
 • k) L'anàlisi i seguiment de l'activitat econòmic – financera i pressupostària dels subsectors empresarial i fundacional del sector públic estatal, així com l'elaboració i liquidació dels contractes-programa al fet que es refereix la Llei General Pressupostària.
 • l) L'anàlisi i seguiment dels objectius fixats als centres gestors al pressupost, així com el de l'aplicació de les dotacions que els hagin estat atribuïdes, amb vista a una eficaç assignació pressupostària.
 • m) L'anàlisi de la procedència i oportunitat de les modificacions pressupostàries propostes pels centres gestors així com, si escau, de compromisos de despesa plurianuals; l'informe de les seves conseqüències, del seu finançament i el curs i tramitació que procedeixi per a aquestes.
 • n) La valoració i l'anàlisi de l'impacte als Pressupostos Generals de l'Estat dels sistemes de Finançament de les Administracions Territorials.
 • *ñ) L'anàlisi de l'evolució i execució dels ingressos i despeses reflectides als Pressupostos Generals de l'Estat.
 • o) L'impuls i proposta d'iniciatives tendents a millorar les tècniques pressupostàries que permetin una major racionalització dels programes pressupostaris.
 • p) Fomentar les relacions amb les administracions territorials, organismes internacionals i qualsevol altra institució pública o privada per a l'intercanvi d'informació i experiències sobre la institució pressupostària.
 • q) La promoció de la transparència de la informació pressupostària vetllant especialment per l'accessibilitat dels ciutadans a aquesta informació.
 • r) La formació específica dels empleats públics en matèria pressupostària.