Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria
 • Inici
 • > Costos de personal

Costos de Personal

La Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques tindrà al seu càrrec, l'exercici de les competències legalment atribuïdes al Ministeri d'Hisenda en matèria d'establiment i control de les mesures retributives del personal al servei del sector públic, i de les corresponents a l'assignació de dotacions de llocs de treball de l'Administració de l'Estat. A aquest efecte, li correspon especialment:

 • Les funcions normatives i les d'estudi, informe i control en matèria de retribucions, indemnitzacions i d'altres mesures de les quals poden derivar conseqüències econòmiques per al personal del sector públic.
 • El disseny de les polítiques de costos de personal i dels criteris generals d'aplicació de les retribucions.
 • L'anàlisi i quantificació dels costos de personal amb vista a l'elaboració del corresponent informe i proposta d'inclusió als Pressupostos Generals de l'Estat.
 • L'estudi de les estructures orgàniques de l'Administració de l'Estat, des del punt de vista de l'eficiència dels costos.
 • L'examen de les propostes d'aprovació i modificació de les relacions i catàlegs de llocs de treball, així com l'estudi de les dotacions de llocs de treball de les estructures orgàniques de l'Administració de l'Estat.
 • L'autorització de la massa salarial del personal laboral del sector públic estatal en els termes que estableixi la normativa pressupostària.
 • L'elaboració dels informes previs preceptius sobre els acords, convenis, pactes o instruments similars que el seu contingut pugui generar efectes econòmics sobre els costos de personal, així com els relatius a la determinació i modificació de les condicions retributives del personal laboral i no funcionari, quan les normes pressupostàries ho estableixin.
 • L'exercici de les funcions en matèria d'autorització de convenis i acords que li atorgui la normativa en l'àmbit de la Comissió Interministerial de Retribucions i de la Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les Empreses Públiques.
 • L'autorització de la contractació del personal laboral, tant amb caràcter fix com a temporal, així com el nomenament de funcionaris interins, en l'àmbit del sector públic estatal, quan així ho tingui atribuït.
 • La gestió del registre de personal directiu del sector públic estatal i l'emissió de l'oportuna resolució sobre l'adequació a la normativa vigent de les comunicacions de les dades relatives a les retribucions anuals del personal directiu.
 • L'elaboració de l'informe i presentació de la proposta de determinació de retribucions d'alts càrrecs, així com de classificació d'entitats del sector públic estatal a la Ministra d'Hisenda, d'acord amb la seva normativa específica.

 La Direcció general exerceix aquestes funcions a través de la Sotsdirecció General d'Estudis de Costos i Anàlisis de Retribucions i La Sotsdirecció General de Gestió de Retribucions i Llocs de treball