Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria
 • Inici
 • > Costos de personal

Costos de Personal

La Direcció general de Costos de Personal tindrà al seu càrrec les competències en matèria d'ordenació, proposta normativa, anàlisi i control de les mesures retributives del personal al servei del sector públic, així com les de gestió de les relacions de llocs de treball i retribucions del personal de l'Administració de l'Estat, i les d'autorització de la contractació i control de les retribucions del personal laboral, inclòs el personal directiu, del sector públic estatal.

A aquest efecte, li correspon especialment:

 • L'examen, informe i proposta de les normes pressupostàries i qualssevol unes altres en matèria d'indemnitzacions i despeses de personal.
 • El disseny de les polítiques de costos de personal i la fixació dels criteris generals d'aplicació de les normes sobre retribucions del sector públic.
 • L'estudi, informe i control de les disposicions en matèria de retribucions i indemnitzacions i d'altres mesures de la qual puguin derivar-se conseqüències econòmiques per al personal del sector públic.
 • L'anàlisi i control de l'adequació de les Ofertes d'Ocupació Pública a les normes pressupostàries.
 • L'estudi i informe sobre l'adequació de les normes de les comunitats autònomes a l'ordre constitucional de distribució de competències, en el marc de les despeses de personal.
 • La tramitació i proposta de resolució de les reclamacions i recursos interposats contra les resolucions de la Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions, així com qualssevol altres resolucions competència de la Direcció general.
 • La quantificació dels costos de personal amb vista a l'elaboració del corresponent informe i proposta d'inclusió als Pressupostos Generals de l'Estat.
 • L'estimació de l'impacte de les polítiques de costos de personal i de qualsevol mesura que afecti al personal del sector públic o les seves retribucions.
 • L'estudi, anàlisi i diagnòstic en matèria d'efectius i retribucions del sector públic.
 • L'anàlisi i estimació de l'impacte en els costos de personal de les Ofertes d'Ocupació Pública de l'Administració de l'Estat.
 • L'estudi de les estructures orgàniques del Sector Públic Estatal, des del punt de vista de l'eficiència dels costos de personal.
 • L'exercici de les competències que tingui atribuïdes com a membre de la Comissió Interministerial de Retribucions i de la seva Comissió Executiva.
 • L'elaboració de l'informe preceptiu sobre la massa salarial i l'acció social del personal laboral del sector públic estatal en els termes que estableixi la normativa pressupostària.
 • L'elaboració d'informes preceptius sobre els acords, convenis, pactes o instruments similars amb efectes econòmics sobre els costos de personal i els relatius a la determinació i modificació de les condicions retributives del personal laboral i no funcionari del Sector Públic Estatal prevists en les normes pressupostàries.
 • L'exercici de les competències en matèria d'autorització de convenis i acords en l'àmbit de la Comissió Interministerial de Retribucions i de la Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les Empreses Públiques.
 • L'autorització per a la contractació del personal laboral i per al nomenament del personal funcionari interí, en l'àmbit del sector públic estatal.
 • L'elaboració de l'informe i proposta de determinació de retribucions d'alts càrrecs, així com de la classificació d'entitats del sector públic estatal i el seu enviament a la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, d'acord amb la seva normativa específica.
 • La gestió del registre de personal directiu del sector públic estatal i la resolució d'adequació a la normativa pressupostària de les retribucions anuals del personal directiu.

En els casos que prevegi la normativa, la Direcció general de Costos de Personal exercirà les seves competències en coordinació amb la Direcció general de la Funció Pública.

La Direcció general exerceix aquestes funcions a través de la Sotsdirecció General d'Ordenació Normativa i Recursos, la Sotsdirecció General d'Estudis de Costos i Anàlisis de Retribucions i la Sotsdirecció General de Gestió de Retribucions i Llocs de treball