Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Costes de Personal

DirectorGeneral: Antonio Miguel Cervera Guerrero.

Curriculum Vitae (Enllaç al Portal de la Transparència)

Adreces

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Telèfon: 91 349 13 00

Funcions

La Direcció general de Costos de Personal tindrà al seu càrrec les competències d'elaboració de les propostes normatives a incloure en l'Avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en matèria de costos de personal, en el marc de la planificació estratègica de Recursos Humans. Així mateix, li correspon informar amb caràcter preceptiu en les decisions que afectin a l'envolupant global de despesa de les polítiques relatives a recursos humans i règims retributius del sector públic.

Li correspondran les competències d'ordenació, proposta normativa, anàlisi i control pressupostari en matèria de personal dels ens del sector públic empresarial i fundacional, definits als apartats 2 i 3, de l'article 3 de la Llei 47/2003, de 27 de novembre, General Pressupostària, a excepció de les entitats adscrites al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública i al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Li corresponen les següents funcions:

 • L'examen, informe i proposta i interpretació de les normes pressupostàries en matèria de despeses de personal, en el marc de la planificació estratègica de Recursos Humans.
 • El control de costos de personal i la fixació dels criteris generals d'aplicació de les normes sobre retribucions del sector públic empresarial i fundacional, definit en els articles 3.2 i 3.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els termes exposats en l'article 10.2.
 • El control de l'impacte en la despesa pública mitjançant l'informe pressupostari preceptiu de les disposicions en matèria de retribucions i indemnitzacions i dels instruments de planificació de recursos humans, així com del Pla General de Recursos Humans.
 • L'estudi i informe sobre l'adequació de les normes de les comunitats autònomes a l'ordre constitucional de distribució de competències, en el marc de les despeses de personal.
 • La tramitació i proposta de resolució de les reclamacions i recursos interposats contra les resolucions competència de la Direcció general.
 • Prestar el suport precís durant el procés de debat parlamentari del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
 • L'informe de les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació d'acord amb el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan així ho estableixi la legislació aplicable o sigui sol·licitat pels òrgans dels quals depengui.
 • L'anàlisi, seguiment, elaboració d'informes, estadístiques, i previsions pressupostàries en matèria de despeses de personal.
 • La quantificació dels costos de personal amb vista a l'elaboració del corresponent informe i proposta d'inclusió als Pressupostos Generals de l'Estat.
 • L'estudi, anàlisi i diagnòstic en matèria d'efectius i retribucions del sector públic.
 • L'anàlisi i estimació de l'impacte pressupostari en els costos de personal de les ofertes d'ocupació pública de l'Administració de l'Estat.
 • L'elaboració de l'informe preceptiu sobre la massa salarial i l'acció social del personal laboral del sector públic estatal en els termes que estableixi la normativa pressupostària.
 • L'elaboració d'informes preceptius sobre els acords, convenis, pactes o instruments similars amb efectes econòmics sobre els costos de personal i els relatius a la determinació i modificació de les condicions retributives del personal laboral i no funcionari del Sector Públic Estatal prevists en les normes pressupostàries.
 • L'exercici de les competències en matèria d'autorització de convenis i acords que tingui atribuïdes com a Secretaria de la Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les Empreses Públiques.
 • L'autorització per a la contractació del personal laboral i per al nomenament del personal funcionari interí, en l'àmbit del sector públic estatal empresarial i fundacional, definit en els articles 3.2 i 3.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, segons el que es disposa en l'article 10.2.
 • L'elaboració de la proposta de classificació d'entitats del sector públic estatal empresarial i fundacional, definit en els articles 3.2 i 3.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, segons el que es disposa en l'article 10.2 d'acord amb la seva normativa específica.
 • L'elaboració de l'informe i proposta de determinació de retribucions d'alts càrrecs, d'acord amb la seva normativa específica.
 • La resolució d'adequació a la normativa pressupostària de les retribucions anuals del personal directiu.
 • L'anàlisi dels objectius i actuacions dels subsectors empresarial i fundacional del sector públic estatal i de la seva coherència amb les polítiques de despesa en col·laboració amb la Direcció general de Pressupostos.
 • L'anàlisi i seguiment de l'activitat economicofinancera i pressupostària dels subsectors empresarial i fundacional del sector públic estatal, en col·laboració amb la Direcció general de Pressupostos.