Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos

Sotsdirectora General: Concepción Godoy Ramírez

Adreces

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Teléfono: 91 349 15 51

Funcions

Li corresponen les següents funcions:

  • L'examen, informe i proposta i interpretació de les normes pressupostàries en matèria de despeses de personal, en el marc de la planificació estratègica de Recursos Humans.
  • El control de costos de personal i la fixació dels criteris generals d'aplicació de les normes sobre retribucions del sector públic empresarial i fundacional, definit en els articles 3.2 i 3.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els termes exposats en l'article 10.2.
  • El control de l'impacte en la despesa pública mitjançant l'informe pressupostari preceptiu de les disposicions en matèria de retribucions i indemnitzacions i dels instruments de planificació de recursos humans, així com del Pla General de Recursos Humans.
  • L'estudi i informe sobre l'adequació de les normes de les comunitats autònomes a l'ordre constitucional de distribució de competències, en el marc de les despeses de personal.
  • La tramitació i proposta de resolució de les reclamacions i recursos interposats contra les resolucions competència de la Direcció general.
  • Prestar el suport precís durant el procés de debat parlamentari del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
  • L'informe de les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació d'acord amb el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan així ho estableixi la legislació aplicable o sigui sol·licitat pels òrgans dels quals depengui.