Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos

Sotsdirectora General Concepción Godoy Ramírez

Adreces

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Teléfono: 91 349 15 51

Funcions

  • L'examen, informe i proposta de les normes pressupostàries i qualssevol unes altres en matèria d'indemnitzacions i despeses de personal.
  • El disseny de les polítiques de costos de personal i la fixació dels criteris generals d'aplicació de les normes sobre retribucions del sector públic.
  • L'estudi, informe i control de les disposicions en matèria de retribucions i indemnitzacions i d'altres mesures de la qual puguin derivar-se conseqüències econòmiques per al personal del sector públic.
  • L'anàlisi i control de l'adequació de les Ofertes d'Ocupació Pública a les normes pressupostàries.
  • L'estudi i informe sobre l'adequació de les normes de les comunitats autònomes a l'ordre constitucional de distribució de competències, en el marc de les despeses de personal.
  • La tramitació i proposta de resolució de les reclamacions i recursos interposats contra les resolucions de la Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions, així com qualssevol altres resolucions competència de la Direcció general.