Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

Secretària d'Estat María José Gualda Romero

Curriculum Vitae

Adreça

Alberto Alcocer, 2 28036 Madrid

Telèfon: 91 583 50 59

Funcions

 1. La Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, sota la superior adreça de la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, dirigeix i coordina les actuacions relatives a la planificació, programació i Pressupost del sector públic estatal i dels seus costos de personal, el disseny, planificació, coordinació i seguiment de les actuacions relatives als fons europeus i al seu finançament, especialment, la gestió dels fons destinats a la política econòmica regional, la política d'incentius regionals i el seguiment i gestió de la participació espanyola al pressupost de la Unió Europea.
 2. Correspon a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses la formulació de la proposta dels objectius d'estabilitat pressupostària i el límit de despesa no financera de l'Estat. Realitzarà el seguiment del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa respecte de la totalitat del sector públic i proposarà l'adopció de les mesures tendents a corregir les desviacions que poguessin produir-se.
 3. Correspon als centres directius de la Secretària d'Estat de Pressupostos i Despeses, així com a les seves entitats o organismes depenents o vinculats, responsables de la informació economicofinancera que correspongui proveir al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en compliment del previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la seva normativa de desenvolupament, la normativa de la Unió Europea i la resta de la normativa economicofinancera que resulti aplicable, la remissió d'aquesta informació a l'efecte de la seva publicació a la Central d'Informació economicofinancera de les Administracions públiques en els termes previstos reglamentàriament.
 4. Depenen de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses els següents òrgans directius:
  1. La Secretaria General de Fons Europeus amb rang de sotssecretaria, de la qual al seu torn depenen la Direcció general de Fons Europeus i la Direcció general del Pla i del Mecanisme de Recuperació i Resiliències.
  2. La Direcció general de pressupostos.
  3. La Direcció general de Costos de personal.
 5. Depèn directament de la persona titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, amb nivell orgànic de Sotsdirecció General, un Gabinet, com a òrgan d'assistència immediata a aquell, amb l'estructura que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 139/2020, de 28 de gener, sense perjudici de la seva dependència funcional del Director o Directora del Gabinet de la persona titular del Ministeri per a tots aquells assumptes que la coordinació general del departament requereixi.
 6. Per a l'assessorament jurídic de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, existirà una Advocacia de l'Estat, integrada orgànicament en la del Departament.
 7. Correspon a la persona titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses coordinar la Comissió de polítiques de Despesa, i la presidirà quan no ho faci la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
 8. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses presideix les Comissions d'Anàlisis de programes.
 9. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses serà Vocal de la Comissió de Coordinació Financera d'Actuacions Immobiliàries i patrimonials.
 10. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses serà el President del Comitè d'Inversions públiques, al que fa referència la Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial, la composició de la qual es regularà per Ordre Ministerial.
 11. El titular de la Secretaria d'Estat de pressupostos i Despeses serà el President del Consell Rector d'Incentius Regionals.
 12. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses serà el titular de la Delegació Especial del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en RENFE-Operadora. Les unitats administratives integrants d'aquesta Delegació dependran orgànica i funcionalment del mateix.
 13. El titular de la Secretaria d'Estat de pressupostos i Despeses exercirà la presidència de la Comissió Interministerial de Retribucions.
 14. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses exercirà la presidència de la Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les Empreses públiques.