Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

Mapa organigrama SEPGPágina de inicio. Secretaría de Estado de Presupuestos y GastosOrganigrama. Dirección General de PresupuestosOrganigrama. Dirección General de Personal y PensionesOrganigrama. Dirección General de Fondos Europeos

Secretària d'Estat María José Gualda Romero

 Curriculum Vitae

Adreça

Alberto Alcocer, 2 28036 Madrid

Telèfon: 91 583 74 00

Funcions

 1. La Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, sota la superior adreça del Ministre d'Hisenda, dirigeix i coordina les actuacions relatives a la planificació, programació i pressupost del sector públic estatal i dels seus costos de personal, el disseny, planificació i les actuacions relatives als fons europeus i incentius regionals, especialment, la gestió dels fons destinats a la política econòmica regional i el seguiment i gestió de la participació espanyola al pressupost de la Unió Europea.
 2. Correspon a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses la formulació de la proposta dels objectius d'estabilitat pressupostària i el límit de despesa no financera de l'Estat. Realitzarà el seguiment del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa respecte de la totalitat del sector públic i proposarà l'adopció de les mesures tendents a corregir les desviacions que poguessin produir-se.
 3. Correspon als centres directius de la Secretària d'Estat de Pressupostos i Despeses, així com a les seves entitats o organismes depenents o vinculats, responsables de la informació economicofinancera que correspongui proveir al Ministeri d'Hisenda en compliment del previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la seva normativa de desenvolupament, la normativa de la Unió Europea i la resta de la normativa economicofinancera que resulti aplicable, la remissió d'aquesta informació a l'efecte de la seva publicació a la Central d'Informació Economicofinancera de les Administracions Públiques en els termes previstos reglamentàriament.
 4. Depenen de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses els següents òrgans directius:
  1. La Direcció general de Pressupostos.
  2. La Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques.
  3. La Direcció general de Fons Europeus.
 5. Està adscrita a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb rang de Sotssecretaria.
 6. Depèn directament del titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, amb nivell orgànic de Sotsdirecció General, un Gabinet, com a òrgan d'assistència immediata a aquell, amb l'estructura que s'estableix en l'article 14 del Reial decret 424/2016, d'11 de novembre.
 7. La Inspecció General dependrà funcionalment del titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses per a l'exercici de les seves competències respecte a òrgans i matèries de l'àmbit d'atribucions d'aquesta Secretaria d'Estat, sense perjudici del que es disposa en l'article 18.5.
 8. Per a l'assessorament jurídic de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses hi haurà una Advocacia de l'Estat en matèria de pressupostos i despeses, integrada orgànicament en la del Departament a la qual es refereix l'article 18 d'aquest reial decret.
 9. Correspon al titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses coordinar la Comissió de Polítiques de Despesa i la Comissió d'Ingressos, i les presidirà quan no ho faci el Ministre d'Hisenda.
 10. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses presideix les Comissions d'Anàlisis de Programes.
 11. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses serà Vocal de la Comissió de Coordinació Financera d'Actuacions Immobiliàries i Patrimonials.
 12. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses serà el President del Comitè d'Inversions Públiques, al que fa referència la Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial, la composició de la qual es regularà per Ordre Ministerial.
 13. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses serà el President del Consell Rector d'Incentius Regionals.
 14. El titular de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses serà el titular de la Delegació Especial del Ministeri d'Hisenda en RENFE-Operadora. Les unitats administratives integrants d'aquesta Delegació dependran orgànica i funcionalment del mateix.​