Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Análisis y Programación Económica

Sotsdirector General Juan Varela Donoso

Adreces

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Teléfono: 91 583 54 38

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

  • L'informe de les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació, dels actes administratius, dels contractes i dels convenis, així com de qualsevol altra actuació que afecti a les despeses o ingressos públics presents o futurs, d'acord amb el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan així ho estableixi la legislació aplicable o sigui sol·licitat pels òrgans dels quals depengui.
  • L'anàlisi de la incidència econòmica i pressupostària de l'actuació del sector públic estatal. Especialment:
    • La realització d'estimacions a mitjà termini dels ingressos de l'Estat i altres agents del sector públic estatal, sense perjudici de la competència d'altres òrgans.
    • L'anàlisi de l'impacte econòmic dels programes i polítiques de despesa pública, l'anàlisi de sensibilitat de situacions alternatives i la seva coherència amb les projeccions econòmiques a mitjà termini i la consideració dels seus aspectes sectorials, territorials i del seu finançament.
  • L'anàlisi i previsió de la incidència de la conjuntura econòmica en els ingressos i despeses públiques.
  • L'anàlisi de la distribució regional dels fluxos de despeses i ingressos públics dels Pressupostos Generals de l'Estat.