Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Política Presupuestaria

Sotsdirector General Jaime Sánchez Mayoral

Adreces

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Teléfono: 91 583 75 07

Funcions

Li correspon la coordinació de les funcions tendents a assegurar que els resultats del procés pressupostari s'ajusten als objectius de política econòmica assignats a la política pressupostària per les decisions emanades de la Comissió de Polítiques de Despesa i per les altres normes, acords i procediments aplicables.

Així mateix exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

 • La instrumentació i seguiment dels objectius de política pressupostària i l'elaboració dels criteris per a la seva consecució.
 • La definició de les directrius que hagin de seguir-se en compliment de les obligacions derivades de la normativa europea en matèria de Governança fiscal.
 • L'elaboració de la normativa i de les instruccions que han d'orientar la formulació anual dels Pressupostos Generals de l'Estat i la coordinació del procés d'elaboració dels mateixos. En particular:
  • La formulació de la proposta dels objectius d'estabilitat pressupostària i el límit de despesa no financera de l'Estat.
  • L'elaboració dels estudis que informen les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa.
  • La determinació dels límits quantitatius i directrius que han de respectar les propostes de despesa dels centres gestors, d'acord amb les decisions de la Comissió de Polítiques de Despesa i el límit de despesa no financera aprovat.
  • La preparació dels estats de despeses i ingressos de l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat a partir de les previsions dels ingressos i de les dotacions proposades pels centres gestors.
  • La coordinació i control de la consignació pressupostària dels crèdits associats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la seva addenda.
  • La coordinació i elaboració de la documentació que ha d'acompanyar al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
  • L'anàlisi de la distribució territorial dels projectes d'inversió que s'hagin d'incloure o finançar als Pressupostos Generals de l'Estat, per facilitar l'anàlisi de coherència del conjunt de la inversió pública.
 • L'informe de les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació, dels actes administratius, dels contractes i dels convenis, així com de qualsevol altra actuació que afecti a les despeses o ingressos públics presents o futurs, d'acord amb el compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan així ho estableixi la legislació aplicable o sigui sol·licitat pels òrgans dels quals depengui.
 • L'elaboració dels estudis i propostes específiques per al control de l'estabilitat pressupostària dins de les directrius fixades pel Govern.
 • La millora de la qualitat de la despesa pública mitjançant el seguiment actiu de la implementació dels resultats de les revisions de la despesa, així com l'elaboració i publicació d'un informe anual sobre les mesures adoptades en resposta a les recomanacions formulades per la AIReF en les revisions de la despesa. Funció exercida per la Unitat de coordinació i seguiment dels processos de revisió i avaluació integral de la despesa, dependent d'aquesta Sotsdirecció General.
 • L'anàlisi de la procedència i oportunitat de les modificacions pressupostàries propostes pels centres gestors així com, si escau, de compromisos de despesa plurianuals; l'informe de les seves conseqüències, del seu finançament i el curs i tramitació que procedeixi per a aquestes.
 • L'impuls i proposta d'iniciatives tendents a millorar les tècniques pressupostàries que permetin una major racionalització dels programes pressupostaris.
 • Fomentar les relacions amb les administracions territorials, organismes internacionals i qualsevol altra institució pública o privada per a l'intercanvi d'informació i experiències sobre la institució pressupostària.
 • La promoció de la transparència de la informació pressupostària vetllant especialment per l'accessibilitat dels ciutadans a aquesta informació.
 • La formació específica dels empleats públics en matèria pressupostària.