Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Programación Financiera del Sector Público Empresarial

Zuzendariorde Nagusia Domingo Hernanz Tudela

Heldibeak

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Telefono: 91 583 52 53

Heldibeak

Paragrafo hauetan zehazten diren eginkizunak izango ditu:

 • Aurrekontu-politikaren helburuak gauzatu, hauen jarraipena egin eta horiek lortzeko irizpideak osatzea.
 • Urteko Estatuko Aurrekontu Orokorrak osatzean lagungarri diren araudi eta jarraibideak garatzea eta hauek gauzatu bitartean prozesua koordinatzea. Bereziki:
  • Aurrekontuen egonkortasunaren xedearen proposamena egitea eta finantzekin zerikusirik ez duen Estatuko gastua mugatzea.
  • Gastuen Politiken Batzordearen erabakiak jakinarazten dituzten ikerketak gauzatzea.
  • Kudeaketa zentroek errespetatu behar dituzten muga kuantitatiboak eta gidalerroak zehaztea, Gastuen Politiken Batzordeak hartutako erabakiak eta finantzarekin zerikusirik ez duen onartutako gastua kontuan hartuz.
  • Kudeaketa zentroek aurreikusitako diru-sarrera eta -zuzkiduren arabera, Estatuko Aurrekontu Orokorren aurreproiektuko diru-sarreren eta gastuen egoera-orriak prestatzea.
  • Estatuko Aurrekontu Orokorren lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak koordinatu eta prestatzea.
  • Estatuko Aurrekontu Orokorretan ezarri edo finantzatu beharreko inbertsio proiektuen lurralde banaketa aztertzea, inbertsio publiko osoaren koherentziaren analisia eskaini ahal izateko.
 • Estatuko Aurrekontu Orokorren lege-proiektuaren parlamentuko debatea aurrera eraman bitartean laguntza eskaintzea eta Gorte Nagusiek onartutako gastu eta diru-sarreren egoera-orrien zuzenketak gauzatzea.
 • Administrazio-egintzen, kontratuen eta hitzarmenen legezko eta erregelamenduzko xedapenen txostena egin, prestatzeko eta onartzeko fasean, baita egungo edo etorkizuneko gastu edo diru-sarrera publikoei eragiten dien beste edozein jarduketena ere, aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren oinarrien eskakizunak jarraituz, aplika daitekeen legeria hala ezartzen duenean edo bere menpe dauden organoek hala eskatzen dutenean.
 • Estatuko sektore publikoko enpresa eta fundazio azpisektorearen helburuak eta gastu politiken koherentzia aztertzea.
 • El análisis y seguimiento de la actividad económico-financiera y presupuestaria de los subsectores empresarial y fundacional del sector público estatal, así como la elaboración y liquidación de los contratos-programa a que se refiere la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
 • Estatuko Aurrekontu Orokorretan adierazten diren diru-sarrera eta gastuak gauzatzen direla egiaztatzea eta hauen garapena aztertzea.