Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Costes de Personal

OrganigramaSecretaría de Estado de Presupuestos y GastosSubdirección General de Estudios de Costes y Análisis de RetribucionesSubdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de TrabajoSubdirección General de Gestión de Clases PasivasSubdirección General de Ordenación Normativa y Recursos e Información de Clases PasivasDirección General de PresupuestosDirección General de Fondos ComunitariosDirección General de Costes de Personal

Director GeneralJuan José Herrera Campa

 Curriculum Vitae (Enlace al Portal de la Transparencia)

Helbideak

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Teléfono: 91 349 13 00

Teléfono de información gratuito de Clases Pasivas:

900 50 30 55

Eginkizunak

Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Nagusiaren zeregina izango da sektore publikoan lan egiten duten pertsonen ordainsarien neurriak ezarri eta kontrolatzea, bai eta Estatuko Administrazioaren lanpostuak emateari dagozkionak ere. Halaber, Estatuko klase pasiboen sistema kudeatu eta horren araudiaren proposamena egin beharko du. Xede horrekin, honako eginkizun hauek dagozkio zehazki:

 • a) Eginkizun araugileak eta; ordainsarien, kalte-ordainen eta sektore publikoarentzat ondorio ekonomikoak sorrarazi ditzaketen neurrien azterketa, txosten eta kontrol funtzioak gauzatzea.
 • b) Langileen kostuen politikak eta ordainsariak aplikatzeko irizpide orokorrak diseinatzea.
 • c) Langileen kostuak aztertu eta zenbatzea, horri buruzko txostena garatzeko eta hauek Estatuko Aurrekontu Orokorretan sartzeko proposamena gauzatzeko.
 • d) Kostuen eraginkortasunaren ikuspuntutik Estatuko Administrazioaren organoen egitura aztertzea.
 • e) Lanpostuen zerrenda eta katalogoak onartzeko eta aldatzeko proposamenak eta Estatuko Administrazioko egitura organikoetako lanpostu eskaintza aztertzea.
 • f) Aurrekontuen araudiak ezartzen dituen baldintzak jarraituz, estatuko sektore publikoko langileen soldata-masa baimentzea.
 • g) Langileen kostuengan ondorio ekonomikoak sor ditzaketen akordio, hitzarmen, itun edo antzekoen derrigorrezko txostenak aldez aurretik garatzea, eta aurrekontuen arauek hala ezartzen badute, baita langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsari baldintzen zehaztapen eta aldaketari buruzko txostenak garatzea ere.
 • h) Ministerioarteko Ordainsari Batzordearen eta Enpresa Publikoen Negoziaketa Kolektiboaren Jarraipena egiteko Batzordearen alorreko araudiak ezarritako hitzarmen eta akordioek baimenen esparruan zehazten dituzten eginkizunak aurrera eramatea.
 • i) Langileen kontratazioa baimentzea, nahiz eta kontratuak aldi baterakoak izan eta, hala esleitu bazaio, estatuko sektore publikoko alorreko bitarteko funtzionarioak izendatzea.
 •  j) Estatuko sektore publikoko zuzendaritzako langileen erregistroa kudeatu eta, kasuan-kasuan, zuzendaritzako langileen urteroko ordainsariei buruzko datuak jakinarazteko indarrean dagoen araudiaren egokitasunari buruzko ebazpena igortzea.

 • k) Estatuko Klase Pasiboen Erregimeneko eta gerra zibileko araudi berezian jasotzen diren pentsioak eta eskumenekoak diren bestelako prestazio, kalte-ordain, laguntza eta aurrerakinak aitortu, kudeatu eta proposatzea; baita informazioaren eta bezeroarekiko arretaren eginkizunean jardutea ere.
 • l) Estatuko Gastuen Aurrekontuko 07. Atalean jasotzen diren eta gizarte-prestazioen alorrean esleituta dituen kredituak aztertu, programatu, kuantifikatu eta horien jarraipena egitea.
 •  m) Koherente eta bateragarriak izan daitezen, langileen gastuak eta publikotzat jotzen diren pentsio-sistemak erregulatzen dituzten aurrekontu-arauak aztertzea, txostena garatzea eta, hala balegokio, horien proposamena egitea; baita klase pasiboak eta pentsio bereziak erregulatzen dituen araudiaren proposamena egitea ere.

   n) Bere eskumenekoak diren pentsio, laguntza edo kalte-ordainen aurka aurkeztutako erreklamazio eta errekurtsoak izapidetu, proposatu eta, hala balegokio, ebaztea, baita Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak zein zuzendari nagusiak estatuko sektore publikoko zuzendaritzako langileen urteroko ordainsarien indarreko araudiaren egokitasunari buruz ebatzitakoaren aurka aurkeztutako erreklamazioak eta errekurtsoak izapidetu eta ebazteko proposatzea ere.

   ñ) Goi-karguen ordainsariak zehazteko txostena garatzea eta proposamena aurkeztea, baita Ogasun ministroari estatuko sektore publikoko erakundeak sailkatzeko proposamena egitea ere, bere araudi zehatzari jarraikiz.