Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Principais normas orzamentarias

Constitución Española (artigos 75, 134, 135, 157 E 158)

Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira

Lei Orgánica 3/2006, de 26 de maio, de reforma da Lei Orgánica 5/2001, de 13 de decembro, complementaria da Lei Xeral de Estabilidade Orzamentaria

Lei Orgánica 1/2012, de 3 de abril, pola que se exclúe do ámbito de aplicación da disposición adicional da Lei Orgánica 3/2006, de 26 de maio, de reforma da Lei Orgánica 5/2001, de 13 de decembro, complementaria da Lei Xeral de Estabilidade Orzamentaria, a determinados mecanismos de financiamento

Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás Entidades locais

Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria

Lei 11/2020, de 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021

Real Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público

Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade

Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira

Orde ECC/2741/2012, de 20 de decembro, de desenvolvemento metodolóxico da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira sobre o cálculo das previsións *tendenciales de ingresos e gastos e da taxa de referencia da economía española