Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe do impacto na infancia, na adolescencia e na familia

A Orde HAC/641/2020, de 14 de xullo, pola que se ditan as normas para a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado para 2021, establece no seu artigo 7, apartado 7, en relación co Informe de Impacto na infancia, na adolescencia e nas familias que:

“Os departamentos ministeriais que se establezan para o efecto remitirán á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos un informe analizando o impacto dos seus programas de gasto na infancia, na adolescencia e na familia, nos termos que se establezan pola citada Secretaría de Estado.

Devanditos informes constituirán a base para a formulación por parte da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos do Informe do impacto na infancia, na adolescencia e na familia, a cuxos efectos se constituirá un grupo de traballo integrado por representantes do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Dirección Xeral de Orzamentos para conformar a redacción final do Informe do impacto na infancia, na adolescencia e na familia, que acompañará ao anteproxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado”.

O informe presenta a análise de impacto na infancia, na adolescencia e na familia dos programas de gasto do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2021, elaborados a partir da información fornecida polos departamentos ministeriais.