Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe de Impacto de Género

A Orde HFP/641/2020, de 14 de xullo, pola que se ditan as normas para a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado para 2021, establece no seu artigo 7, apartado 6 con relación ao Informe de Impacto de Xénero que:

O Informe de Impacto de Xénero estará constituído por tres capítulos principais referidos a a Realidade, Representación e Recursos-Resultados.

O apartado de Realidade realizarase en colaboración co Instituto Nacional de Estatística, traballando nos indicadores máis relevantes co propósito de realizar un diagnóstico da realidade de xénero na sociedade española. O segundo apartado, relativo á Representación, analizará a situación e representación de mulleres e homes na Administración Xeral do Estado. Por último, o apartado de Recursos-Resultados estará constituído polos informes que os departamentos ministeriais remitan á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos analizando o impacto de xénero dos seus programas de gasto, nos termos que se establezan para o efecto pola citada Secretaría de Estado.

Constituirase un grupo de traballo integrado por representantes do Ministerio de Igualdade, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, da Dirección Xeral de Orzamentos e da Dirección Xeral de Custos de Persoal para conformar a redacción final do Informe do Impacto de Xénero, que acompañará ao anteproxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

O informe presenta a análise de impacto de xénero dos programas de gasto do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2021, elaborados a partir da información fornecida polos departamentos ministeriais.