Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea

Subdirector Xeral Inmaculada Sanz Sanz

Dirección

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 49 71

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

  • A definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea, sen prexuízo das competencias de coordinación atribuídas no seu ámbito ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.
  • A análise, seguimento e avaliación dos fluxos financeiros coa Unión Europea, incluída a elaboración e cifrado dos programas orzamentarios afectados, a elaboración das propostas de pago á Unión Europea dos recursos propios do orzamento da Unión así como doutros conceptos que legalmente poida esixir a Unión Europea, a ligazón coa Unión Europea para asuntos orzamentarios e a participación nos comités e grupos de traballo vinculados ao orzamento europeo.
  • A análise e seguimento da planificación e execución das políticas financiadas con cargo ao orzamento da Unión Europea mediante ferramentas que integren dita información.
  • A proposta de pagos procedentes da Unión Europea que corresponda percibir ao sector público estatal naqueles casos nos que non existe un centro xestor ou órgano coordinador competente para a realización de dita proposta.
  • A xestión e o seguimento da achega española ao Fondo Europeo de Desenvolvemento, así como a participación nos comités e grupos de traballo do mesmo.
  • A distribución do Fondo de Compensación Interterritorial entre as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía; a programación do este Fondo e o seguimento da mesma; a realización de informes e propostas lexislativas relacionadas co #este Fondo, así como as funcións previstas para o Comité de Investimentos Públicos na Lei Reguladora do Fondo.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

  • A determinación anual da base de recursos propios procedentes do Imposto sobre o Valor Engadido, a efectos da achega española aos recursos propios da Unión Europea.

E nos parágrafos:

  • Garantir a realización das actividades de avaliación previstas nos Regulamentos relacionadas cos distintos fondos xestionados, en coordinación coas Administracións territoriais; fomentar o cumprimento dos principios horizontais de igualdade de xénero, igualdade de oportunidades e non discriminación, accesibilidade e desenvolvemento sustentable, así como velar polo cumprimento do principio de adicionalidad.
  • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, o Fondo de Transición Xusta, a Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión, o Instrumento de Veciñanza e outros fondos que se lle asignen en materia de comunicación.