Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Fondos Europeos

Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y GastosOrganigrama. Dirección General de PresupuestosDirección General de Costes de PersonalOrganigrama. Dirección General de Fondos EuropeosOrganigrama. Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaOrganigrama.Subdirección General de Programación y EvaluaciónOrganigrama.Subdirección General de Desarrollo UrbanoOrganigrama. Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalOrganigrama. Subdirección General de Cooperación Territorial EuropeaOrganigrama. Subdirección General de Incentivos RegionalesOrganigrama. Subdirección General de Incentivos y ControlOrganigrama. Subdirección General de Certificación y Pagos

Director Xeral Mercedes Caballero Fernández

 Curriculum Vitae (Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 51 40/42

Funcións

A Dirección Xeral de Fondos Europeos ten ao seu cargo as seguintes funcións:

 • a) A definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea.
 • b) A análise, seguimento e avaliación dos fluxos financeiros coa Unión Europea, incluída a elaboración e cifrado dos programas orzamentarios afectados, a elaboración das propostas de pago á Unión Europea dos recursos propios do orzamento da Unión así como doutros conceptos que legalmente poida esixir a Unión Europea, a ligazón coa Unión Europea para asuntos orzamentarios e a participación nos comités e grupos de traballo vinculados ao orzamento europeo.
 • c) A determinación anual da base de recursos propios procedentes do Imposto sobre o Valor Engadido, a efectos da achega española aos recursos propios da Unión Europea.
 • d) A proposta de pagos, procedentes da Unión Europea, nos casos que lle sexan designados.
 • e) A xestión e o seguimento da achega española ao Fondo Europeo de Desenvolvemento, así como a participación nos comités e grupos de traballo do mesmo.
 • f) A distribución do Fondo de Compensación Interterritorial entre as Comunidades Autónomas e cidades con Estatuto de Autonomía; a programación do devandito Fondo e o seguimento da mesma; a realización de informes e propostas lexislativas relacionadas co devandito Fondo, así como as funcións previstas para o Comité de Investimentos Públicos na Lei Reguladora do Fondo.
 • g) La negociación, elaboración, evaluación y revisión, en coordinación con las distintas Administraciones, fondos y otros instrumentos de la Unión Europea, de los Acuerdos, Estrategias o Marcos, que sirven para la preparación de los programas operativos cofinanciados con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; así como la negociación, elaboración, programación, planificación, evaluación y modificación de los programas operativos y demás formas de intervención cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y otros fondos que se le asignen.
 • h) Garantir a realización das actividades de avaliación previstas nos Regulamentos relacionadas cos distintos fondos xestionados, en coordinación coas Administracións territoriais; fomentar o cumprimento dos principios horizontais de igualdade de xénero, igualdade de oportunidades e non discriminación, accesibilidade e desenvolvemento sustentable, así como velar polo cumprimento do principio de *adicionalidad.
 • i)A realización de análise e estudos económicos no ámbito dos Fondos europeos.
 • j) Las que, según los distintos Reglamentos europeos, correspondan al Estado Miembro español en lo referente al FEDER, incluido el objetivo de Cooperación Territorial Europea, el Fondo de Cohesión y otros fondos que se le asignen..
 • k) As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan á Autoridade de Xestión ou autoridade *asimilable dos programas operativos financiados polo FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen como o Fondo de Solidariedade, ou o Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo, principalmente.
 • l)A selección das operacións para o financiamento con fondos europeos e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais, dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu cofinanciamento.
 • m) O desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de *subvencionabilidad dos gastos.
 • n) A designación de organismos intermedios dos programas operativos e a definición dos termos dos acordos relativos aos organismos intermedios xestores dos fondos da súa competencia.
 • ñ) La negociación con la Comisión Europea y otras instituciones de los asuntos relacionados con la regulación del FEDER, incluido el objetivo de Cooperación Territorial Europea, el Fondo de Cohesión y otros fondos que se le asignen.
 • ou) A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á xestión e seguimento das actuacións realizadas co FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • p) A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER e outros fondos que se lle asignen.
 • q) Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • r) A realización das verificacións e a proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control de cada programa operativo do FEDER, do Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen. A coordinación xeral do sistema de control e a formulación das directrices que contribúan ao seu mantemento.
 • s) Las relacionadas con la certificación, la contabilización y los pagos, en lo referente al FEDER, Fondo de Cohesión, Fondo de Solidaridad, Instrumento Financiero del Espacio Económico Europeo y cualquier otro Fondo o Instrumento que se le asigne, las que según los distintos Reglamentos europeos y para los distintos periodos de Programación correspondan a la Autoridad de Certificación o al organismo responsable de la Función Contable de los programas operativos cofinanciados por dichos fondos; incluirá principalmente, la elaboración y remisión de las declaraciones de gastos, solicitudes de pagos, estados y cuentas de gastos y la tramitación de las propuestas de pago a los beneficiarios de las actuaciones cofinanciadas por los mencionados fondos. Igualmente incluirá aquellos abonos de fondos a destinatarios españoles en los programas operativos de Cooperación Territorial Europea en los que España no sea la Autoridad de Certificación.
 • t) A execución estatal da política de incentivos rexionais, actuando como órgano de apoio ao Consello Reitor de Incentivos Rexionais, así como a preparación dos anteproxectos de disposicións que regulen a política de incentivos rexionais e todas as demais funcións que se derivan da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección de desequilibrios económicos interterritoriais, e do Real Decreto 899/2007, de 6 de xullo, que a desenvolve e que non estean asignadas a órganos superiores da Administración Xeral do Estado ou aos órganos competentes das comunidades autónomas, sen prexuízo das competencias que, en materia de asignación de recursos económicos, corresponden á Dirección Xeral de Orzamentos.
 • ou) O exercicio das actuacións de inspección e comprobación que corresponden á Administración Xeral do Estado en relación cos incentivos económicos rexionais, así como a tramitación dos expedientes de incumprimento e sancionadores e a proposta de adopción das resolucións que lles poñan fin, sen prexuízo das que correspondan á Intervención Xeral da Administración do Estado en materia de control de recursos públicos.
 • v) A análise e avaliación do impacto territorial dos incentivos económicos rexionais.
 • w) A coordinación e xestión das convocatorias de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado cofinanciadas polo FEDER, así como doutras iniciativas europeas cofinanciadas con Fondos Europeos relacionadas co desenvolvemento urbano e territorial; a representación a nivel europeo ou global nos foros de políticas urbanas e de cohesión territorial.