Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Fondos Europeos

Directora General:  Esperanza Samblás Quintana

Enlace al Portal de la Transparencia

Helbideak

Pº de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 53 08 / 11

Eginkizunak

Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusiak honako eginkizun hauek ditu bere kontu:

 • a) Espainiaren ikuspuntua zehaztu Europar Batasuneko Hainbat Urtetarako Finantza Markoak onesteko eta berrikusteko negoziazioei dagokienez, Kanpo-arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioak bere esparruan dituen koordinazio-eskumenei kalterik egin gabe.
 • b) Europar Batasunarekin ematen diren finantza-fluxuen azterketa, jarraipena eta ebaluazioa, honako hauek barne: eragina jasan izan duten aurrekontu-programak egin eta zifratu; Europar Batasunaren aurrekontuaren berezko baliabideak, baita Europar Batasunak legez eska ditzakeen beste kontzeptu batzuk ere, ordaintzeko proposamenak prestatu Europar Batasunari; Europar Batasunarekin harremanetan jarri aurrekontuaren kontuetarako; eta Europako aurrekontuari lotutako batzorde eta lantaldeetan parte hartu.
 • c) Europar Batasunaren aurrekontuaren bitartez finantzatutako politiken plangintza eta betearazpenaren azterketa eta jarraipena egin, informazio hori jasotzen duten tresnen bidez.
 • d) Balio Erantsiaren gaineko Zergatik datozen berezko baliabideen oinarriaren urteko zehaztapena, Espainiak Europar Batasunaren berezko baliabideei egin beharreko ekarpena zehazteko.
 • e) Estatuko sektore publikoari dagozkion Europar Batasunetik datozen ordainketen proposamena, proposamen hori egiteko zentro kudeatzailerik edo organo koordinatzailerik ez dagoen kasuetan.
 • f) Espainiak Garapenerako Europako Funtsean egiten duen ekarpenaren kudeaketa eta jarraipena, baita horren batzordeetan eta lan-taldeetan parte hartu ere.
 • g) Europako Funtsekin finantzatutako programazioa burutzen dela koordinatu eta jarraitu, Funtsei buruzko informazioa jasotzen duten tresnen bidez, berdin da Elkartze-hitzarmenean dauden edo ez.
 • h) Autonomia-erkidegoen eta Autonomia-estatutua duten Hirien arteko Lurraldeen arteko Konpentsazio-funtsaren banaketa; Funtsaren antolaketa eta horren jarraipena; Funtsarekin lotutako txostenak eta legegintza-proposamenak egin; eta Funtsa arautzen duen Legean zehazten diren Inbertsio Publikoen Batzordeak burutu beharko dituen eginkizunak.
 • i) Europar Batasuneko administrazioekin, funtsekin eta beste tresna batzuekin koordinatuta, Hitzarmenak, Estrategiak edo Markoak negoziatu, egin, ebaluatu eta berrikusi; izan ere, Akordio horiek Europako Funtsekin finantzatutako programa operatiboak prestatzeko balio dute. Eskualde Garapeneko Europako Funtsarekin (FEDER) batera finantzatutako programa operatiboak eta gainerako esku-hartzeak negoziatu, egin, programatu, antolatu, ebaluatu eta aldatu.
 • j) Kudeatutako funtsekin zerikusia duten erregelamenduetan aurreikusitako ebaluazio-jarduerak egiten direla bermatu, lurraldeko administrazioekin koordinatuta; genero-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren, irisgarritasunaren eta garapen iraunkorraren oinarri horizontalak betetzen direla sustatu; eta gehigarritasun-printzipioa betetzen dela zaindu.
 • k) Azterketa eta ikerketa ekonomikoak egin Europako Funtsen esparruan.
 • l) Europako erregelamenduei jarraituz, Espainiari dagozkionak FEDER funtsari, Bidezko Iragaterako Funtsari, Europako Lurralde Lankidetzari, Kohesio Funtsari, Auzotasun-baliabideari eta esleitzen zaizkion bestelako funtsei dagokienez.
 • m) Europako erregelamenduei jarraituz, Kudeaketarako Agintaritzari edo FEDER funtsak, Bidezko Iragaterako Funtsak, Europako Lurralde Lankidetzak, Kohesio Funtsak, Solidaritate Funtsak, Europako Esparru Ekonomikoko Finantza-baliabideak, Auzotasun-baliabideak, eta esleitzen zaizkion bestelako funtsek finantzatutako programa operatiboen agintaritza baliokideari dagozkionak.
 • n) Europako fondoekin finantzatzeko eragiketak aukeratu, eta Europako Batzordearen aurrean batera finantzatzeko gastuen adostasuna, Europako eta estatuetako araudiekin, bermatzeko sistemak ezarri.
 • ñ) FEDER-en laguntzak, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste edozein fondo kudeatzeko eta kontrolatzeko legearen eta araudiaren garapena, baita gastuak estaltzeko diru-laguntzak emateko arauak egin ere.
 • o) Programa operatiboen bitarteko erakundeak aukeratu, eta fondoak kudeatzeko eskumena duten bitarteko erakundeei dagozkien hitzarmenen baldintzak zehaztu.
 • p) FEDER funtsaren, Bidezko Iragaterako Funtsaren, Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion bestelako funtsaren erregulazioarekin lotuta dauden kontuak negoziatu Europako Batzordearekin eta bestelako erakundeekin.
 • q) Lurraldeko Administrazioekin lankidetzan jardun eta koordinatu, FEDER-ekin egindako egintzen kudeaketa eta jarraipenari dagokionez, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.
 • r) Eskumena duen tokietan, Europako funtsak koordinatzen dituzten batzorde eta lantaldeetan eta beste batzorde edo organo kolegiatu batzuetan ordezkatu, eta FEDER-ekin eta esleitzen zaizkion beste funts batzuekin lotuta dauden sare tematikoak koordinatu eta bultzatu.
 • s) FEDER-en programa operatiboak amaitzeko eta ixteko beharrezkoak diren jarduketa guztiak burutu, Bidezko Iragaterako Funtsa, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.
 • t) FEDER funtsaren, Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren, Bidezko Iragaterako Funtsaren, eta esleitzen zaizkion bestelako funtsen programa operatibo bakoitzaren kudeaketa- eta kontrol-sistemaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko beharrezkoak diren egiaztapenak egin eta zuzentzeko neurriak proposatu. Kontrol sistemaren koordinazio orokorra eta hori mantentzen laguntzen duten ildoen adierazpena.
 • u) Mugaz gaindiko lankidetzaren kudeaketa Auzotasun-baliabidearen bitartez.
 • v) FEDER funtsari, Bidezko Iragaterako Funtsari, Kohesio Funtsari, Solidaritate Funtsari, Europako Esparru Ekonomikoko Finantza-baliabideari eta esleitzen zaion beste edozein Funts edo Tresnari dagokienez, ziurtapenarekin, kontabilizazioarekin eta ordainketekin zerikusia dutenak, Europako araudien arabera eta programazio-aldietarako Agintaritza ziurtagiri-emaileari edo programa operatibo horien Kontabilitate-eginkizunaren erakunde arduradunari dagozkienak; batez ere, gastu-aitorpenak, ordainketa-eskaerak, gastuen egoera eta kontuak prestatu eta igorri, eta funts horiekin finantzatutako jardueren onuradunei ordaintzeko proposamenak bideratu. Halaber, Europako Lurralde Lankidetzako programa operatiboetan, Espainia Agintaritza ziurtagiri-emailea edo erakunde baliokidea ez den kasuetan, Espainiako hartzaileei egindako funtsen ordainketak ere sartuko dira.
 • w) Europar Funtsekin finantzatutako programazioari dagokionez, aurrekontu betetzean eragina duen informazio ekonomiko-finantzarioa kudeatu eta jarraipena egin, Elkartze-hitzarmenean sartuta egon ala ez, informazio hori jasotzen duten tresnen bidez.
 • x) Estatuak eskualde-pizgarrien politika betearazi, Eskualde-pizgarrien Kontseilu Nagusiari laguntzeko organo gisa jardunez, eta eskualde-pizgarrien politika arautzen duten xedapenen aurreproiektuak prestatu, baita autonomia-erkidegoei esleitutako lurraldeen arteko desoreka ekonomikoak zuzentzeko eskualde-pizgarriei buruzko abenduaren 27ko 50/1985 Legetik eta hori garatzen duen uztailaren 6ko 899/2007 Errege Dekretutik eratortzen diren, eta Estatuko organo eskudunei ez dagozkien, gainerako eginkizunak ere, baliabide ekonomikoak esleitzearen arloan Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiari dagozkion eskumenei kalterik egin gabe.
 • y) Eskualde-pizgarri ekonomikoei dagokienez, Estatuko Administrazio Orokorrari dagozkion ikuskapen- eta egiaztapen-jarduerak gauzatu, hauste- eta zehapen-espedienteak izapidetu, eta horiei amaiera ematen dieten ebazpenak hartzeko proposamena egin, Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorrari baliabide publikoen kontrolaren arloan dagozkionei kalterik egin gabe.
 • z) Eskualde-pizgarri ekonomikoen lurralde-eraginaren azterketa eta ebaluazioa.
 • aa) Eskualdeko politika ekonomikoa garatuz, Europako Funtsekin finantzatutako Europako ekimenak koordinatu eta kudeatu, hiri- eta lurralde-garapenarekin eta tokiko lankidetzarekin zerikusia dutenak, eta talde, foro eta batzordeetan hiri- eta lurralde-kohesioko politikak ordezkatu, bai Europan, bai eskumena duen beste eremu batzuetan.