Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas

Organigrama. Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas  Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Subdirección General de Estudios de Costes y Análisis de Retribuciones Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos e Información de Clases Pasivas Dirección General de Presupuestos Dirección General de Fondos Europeos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas

Director XeralJuan José Herrera Campa

 Curriculum Vitae (Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

Avenida do Xeneral Perón, 38 (Edificio Master's II)28020 Madrid

Teléfono: 91 349 13 00

Teléfono de información gratuíto de Clases Pasivas:

900 50 30 55

Funcións

A Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas terá ao seu cargo as funcións de establecemento e control das medidas retributivas do persoal ao servizo do sector público, e das correspondentes á asignación de dotacións de postos de traballo da Administración do Estado. Así mesmo, compételle a proposta normativa e a xestión do sistema de clases pasivas do Estado. Para ese efecto, correspóndelle especialmente:

 • a) As funcións normativas e as de estudo, informe e control en materia de retribucións, indemnizacións e doutras medidas das que poden derivar consecuencias económicas para o persoal do sector público.
 • b) O deseño das políticas de custos de persoal e dos criterios xerais de aplicación das retribucións.
 •  c) A análise e cuantificación dos custos de persoal en orde á elaboración do correspondente informe e proposta de inclusión nos Orzamentos Xerais do Estado.
 • d) O estudo das estruturas orgánicas da Administración do Estado, desde o punto de vista da eficiencia dos custos.
 • e) O exame das propostas de aprobación e modificación das relacións e catálogos de postos de traballo, así como o estudo das dotacións de postos de traballo das estruturas orgánicas da Administración do Estado.
 •  f) A autorización da masa salarial do persoal laboral do sector público estatal nos termos que estableza a normativa orzamentaria.
 •  g) A elaboración dos informes previos preceptivos sobre os acordos, convenios, pactos ou instrumentos similares cuxo contido poida xerar efectos económicos sobre os custos de persoal, así como os relativos á determinación e modificación das condicións retributivas do persoal laboral e non funcionario, cando as normas orzamentarias establézano.
 •  h) O exercicio das funcións en materia de autorización de convenios e acordos que lle outorgue a normativa no ámbito da Comisión *Interministerial de Retribucións e da Comisión de Seguimento da Negociación Colectiva das Empresas Públicas.
 •  i) A autorización da contratación do persoal laboral, tanto con carácter fixo como temporal, así como o nomeamento de funcionarios interinos, no ámbito do sector público estatal, cando así o teña atribuído.
 •  j) A xestión do rexistro de persoal directivo do sector público estatal e a emisión da oportuna resolución sobre a adecuación á normativa vixente das comunicacións dos datos relativos ás retribucións anuais do persoal directivo.

 •  k) O recoñecemento, xestión e proposta dos pagos das pensións do Réxime de Clases Pasivas do Estado, das previstas na lexislación especial derivada da guerra civil, e daqueloutras prestacións, indemnizacións, axudas e anticipos cuxa competencia teña atribuída, así como as funcións de información e atención ao público.
 •  l) A análise, programación, cuantificación, e seguimento dos créditos contidos na Sección 07 do Orzamento de Gastos do Estado, así como daqueloutros que teña asignados en materia de prestacións sociais.
 •  m) O estudo, informe e, no seu caso, proposta das normas orzamentarias que regulan os gastos de persoal, así como os sistemas de pensións cualificados como públicos, para os efectos da súa coherencia e compatibilidade e a proposta da normativa que regula o sistema de clases pasivas e pensións especiais.

   n) A tramitación, proposta e, no seu caso, resolución das reclamacións e recursos interpostos contra aqueles actos que en materia de pensións, axudas ou indemnizacións, sexan da súa competencia, así como a tramitación e proposta de resolución das reclamacións e recursos interpostos contra as resolucións da Comisión *Interministerial de Retribucións e contra as resolucións do Director Xeral sobre a adecuación á normativa vixente das retribucións anuais do persoal directivo no sector público estatal.

   ñ) A elaboración do informe e presentación da proposta de determinación de retribucións de altos cargos, así como de clasificación de entidades do sector público estatal á Ministra de Facenda, de acordo coa súa normativa específica.